" ผอ.ศปร.บก.ทท. " เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ...

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ผอ.ศปร.) กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  
เมื่อเร็วๆ นี้ (วันที่ 26 เมษายน 2565) 
พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด, ประมงจังหวัด, นายอำเภอคลองหลวง, พัฒนาการอำเภอคลองหลวง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทยและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาขยายผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรระดับชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี เริ่มต้นในปี พ.ศ.2556 จากความร่วมมือของสมาชิกเพียง 7 คน โดยการนำของ นางสาวเพ็ญวดี ขำเปีย ในการฝึกทำบัญชีครัวเรือนและฝึกสอนสมาชิกทำแชมพูสระผมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว เพื่อให้สมาชิกใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และขยายผลโดยเริ่มพัฒนาที่ดินส่วนตัวดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดหาทุนจากสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันรวบรวมเงินเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนในช่วงแรก และได้ยึดหลักความสามัคคีเกื้อกูลระหว่างกันในบริหารกิจกรรมของกลุ่มรวมถึงทุนทรัพย์ในการดำเนินการ ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำการบริหารงานด้านการตลาด ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลาเบญจพรรณ ฯลฯ นำไปสู่ขบวนการแปรรูปจากผลิตผล เช่นการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ และมูลสัตว์ สบู่นมแพะ ทั้งนี้ยังได้มีการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ให้ปลาต่างสายพันธุ์อยู่ร่วมกัน ในบ่อเดียวกันเป็นผลให้มีการรักษาระบบนิเวศน์อย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกพืชเศรษฐกิจไม้ป่าแปลงทฤษฎีใหม่ 


รวมถึงการสนองพระราชดำริของ " พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว " ด้วยการต่อยอดพระราชปณิธานในการพัฒนาพื้นตามต้นแบบของ ' โคก หนอง นา ' ซึ่งนอกจากจะได้รับประโยชน์ทางการเกษตรแล้ว ยังได้นำไปสู่การพัฒนาการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน หลังจากนั้นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทยได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการของศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหลวง ได้ชมกิจกรรมการแปรรูปอาหาร ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนแห่งนี้ นายสกล กายเพชร ผู้ใหญ่บ้าน ได้สละที่ดินส่วนตัวจำนวน 3 ไร่ ให้แก่ชุมชนร่วมสนองพระราชดำริเพื่อดำเนินการตามต้นแบบของ ' โคก หนอง นา ' อีกโครงการหนึ่ง 

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้แสดงความชื่นชมในความจงรักภักดีของประชากรในชุมชนที่มี ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สนองพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความสุขให้แก่ครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระดับประเทศในอนาคต ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้รับเรียนผู้บังคับบัญชาระดับสูง การรับนโยบายในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

สุดยอดนวัตกรรม ! เครื่องวัดระดับน้ำตาล ชนิดพกพาแบบไม่ต้องเจาะเลือด จาก ม.รังสิต คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีมาก ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 65 ...