วช. ชื่นชมนักวิจัยจุฬา เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2565 ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2565” จากแนวคิด “ ชีวิตกับชีววิทยาศาสตร์แห่งโลกอนาคตนวัตกรรมพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ” ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ NRCT Talk : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ” ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 


วันนี้ (วันที่ 5 เมษายน 2565) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. มีภารกิจที่สำคัญในการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการส่วนรวม ซึ่งในปีนี้ วช. ได้มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2565 ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิจัยที่มีความคิดริเริ่ม ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงวิชาการและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจของนักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิดผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการดำเนินงานเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนให้ได้ทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมของประเทศชาติต่อไป


ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ เปิดเผยว่า.. “ เทคโนโลยีชีวภาพ ” คือ การนำความรู้ด้านชีววิทยา โดยเฉพาะสาขาพันธุศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายรูปแบบ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การนำเอาสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ความรู้หรือเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกระบวนการทางชีววิทยาก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งทาง ชีวเคมี สรีรวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในระดับประเทศสู่ระดับสากลการนำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม การรักษาสภาพแวดล้อม และการผลิตพลังงานทดแทน รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปและเพิ่มคุณค่าของสินค้าที่ใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตจัดเป็นเทคโนโลยีที่มาจากเทคโนโลยีชีวภาพทั้งสิ้น

 

สำหรับงานวิจัย “ การใช้กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอไฮโดรเจน ” งานวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาแนวทางในการผลิตไฮโดรเจนโดยใช้ “ ไซยาโนแบคทีเรีย ” (มีชื่อเดิมว่า " สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ") ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้คล้ายกับในพืช แต่มีโครงสร้างคล้ายกับแบคทีเรียสิ่งมีชีวิต “ ไซยาโนแบคทีเรีย ” มีคุณสมบัติพิเศษช่วยยืดอายุในการถนอมอาหาร โดยการนำสารดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยในกระบวนการถนอมอาหารช่วยเพิ่มอายุผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และจากการศึกษาวิจัยยังค้นพบว่ามีสารซันสกรีนในการป้องกันแสงแดด UV เกิดการต่อยอดทางความคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดจากสารไซยาโนแบคทีเรียในอนาคต และยังพบว่าไซยาโนแบคทีเรียยังสามารถผลิต “ โพลิไฮดรอกซีบิวทิเรต ” เป็นรูปแบบของพลาสติกชีวภาพสามารถใช้งานในลักษณะเดียวกับพลาสติก “ โพลิโพรพีลีน ” ที่เป็นเม็ดพลาสติกมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ โพลิไฮดรอกซีบิวทิเรตสามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วช่วยลดมลพิษเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดอีกแนวทางหนึ่ง ไซยาโนแบคทีเรียยังมีคุณสมบัติในด้านของการผลิต “พลังงานไฮโดรเจน”เพื่อใช้กับเซลล์พลังเชื้อเพลิงนับเป็นงานศึกษาวิจัยที่ค้นพบพลังงานทดแทนที่สำคัญในการสร้างพลังงานสะอาดแห่งโลกอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ วช. ได้มีการจัดงาน NRCT Talk ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้จะเป็นการจัดเรื่องนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อมวลชนและยังเป็นการเชิดชูนักวิจัยทางด้านสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่มีคุณค่า สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้นักวิจัยเกิดยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางวิชาการต่อสังคมและเศรษฐกิจส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอนาคต “ ก้าวล้ำไปกับชีววิทยาศาสตร์ประเทศไทยในยุคแห่งนวัตกรรมพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ”

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...