บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2024

คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ก.เกษตรฯ หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร ...

รูปภาพ
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 : ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมด้วย นายปัญญา พุกราชวงค์ คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายจักรชินบุษย์ ชื่นอารมณ์ อดีตเอกอัครราชทูต ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงเม็กซิโก พร้อมด้วย นายทรงสิทธา จันทรา ผู้บริหารบริษัท Bangkok Event Management และ Northtridge, ประธานการจัดการแข่งขันศึกมวยไทยไปโอลิมปิก และ พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมผู้ติดตาม  เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนได้ร่วมหารือแนวทางต่าง ๆ อาทิ.. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง การหาช่องทางส่งสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดต่างประเทศ ตลอดจนการริเริ่มแนวทางการนำสิ่งทอจากธรรมชาติ จากฝีมือเกษตรกรนำสู่สายตาประชาชนในแนวทางของแฟชั่น รวมถึงการปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจต่อสินค้าเกษตร โดยการจัดประกวดนางงามด้านการเกษตร เพื่อเสนอความภาคภูมิในสินค้าเกษตรแต่ละจังหวัด ...

ผบ.ทอ. เปิดการประชุมชี้แจง นโยบายการบริหารกำลังพล กองทัพอากาศ พ.ศ.2567 - 2570 ...

รูปภาพ
ที่ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ / เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 - 2570 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยสายวิทยาการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้รับผิดชอบด้านบริหารกำลังพล ร่วมในพิธี  การประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 - 2570 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นโยบายการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน มีความเข้าใจในนโยบายการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศอย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารและบรรจุกำลังพลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เราจำเป็นต้องปรับลดจำนวนลง โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดที่เล็กลงและพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2566 ยังกำหนดให้เหล่าทัพ ต้องปรับลดจำนวนการบรรจุกำลังพลในทุกชั้นยศอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าห

วช. ยกทัพนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย คว้ารางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน “ The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024 ”

รูปภาพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “ The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024 ” ภายใต้งานมหกรรมทางเทคโนโลยีนานาชาติของจีน “ The 10th China (Shanghai) International Technology Fair ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในปีนี้นักประดิษฐ์ไทยได้รับ Special Prizes on stage เหรียญทอง 41 ผลงาน และเหรียญเงิน 10 ผลงาน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลพร้อมกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวที “ The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024 ” ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายในความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต และเป็นที่น่ายินดีกับนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับ Special P

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ” มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี และ สงขลา ...

รูปภาพ
วานนี้ (วันที่ 14 มิถุนายน 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย นางจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ, นายชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ, นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมลงพื้นที่จังหวัดสงชลา มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่สตรีที่มีรายได้น้อย มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 8 ราย  คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 153,800 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้สตรีได้นำวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว อันเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน  โดยมี  นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อํานวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  พร้อมด้วย นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา  และ นายสรัณยศ บุญไข่ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ร่วมในพิธี  พร้อมกันนี้ นางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัว