บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2022

กองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดกลางคลองวัฒนาราม ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

รูปภาพ
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565) พลอากาศเอก วรกฤต  มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมกับ นายศักดิ์สิทธิ์  ปิติพงศ์สุนทร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 ถุง และแจกอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ณ วัดกลางคลองวัฒนาราม ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จากสถานการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นอย่างมาก  ในการนี้ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสำรวจเส้นทางการไหลของน้ำ ทำให้ทราบว่า พื้นที่อำเภ

63 ปี วช. จัดเสวนา “ สามวัย : เตรียม พร้อม เกษียณ ” ในมุมมองคนทำงาน วัยก่อนและหลังเกษียณ ...

รูปภาพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานเสวนา เรื่อง “ สามวัย : เตรียม พร้อม เกษียณ ” ในงาน “ วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ” มีผู้เข้าร่วมเสวนาประเด็นเตรียมความพร้อมของคนสามวัย สามอาชีพ สามมุมมอง ได้แก่ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทน มุมมองวัยทำงาน , คุณสุกัญญา ไชยภาษี บรรณาธิการข่าวอาเซียน TNN ช่อง 16 ผู้แทน มุมมองวัยก่อนเกษียณ และคุณอรุณี ศรีโต นายกสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา (สชพ.) ผู้แทน มุมมองวัยเกษียณ  รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า.. จากผลงานการวิจัยที่ได้จัดขึ้นเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการคาดหวัง การวางแผน การเตรียมตัวของประชากรผู้สูงวัย และ รูปแบบของการอยู่อาศัย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากวช. โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินงาน ที่มีออกไปเก็บข้อมูลประชากรวัยทำงานตั้งแต่อายุ 18-59 ปี จำนวน 1,700 คนขึ้นไป ครอบคลุมทุก Generation และ

วช. หนุน ให้ทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์การแพทย์ยกระดับการแพทย์และความเป็นมนุษย์ในสังคม ...

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ มนุษยศาสตร์การแพทย์ : มุมมองใหม่สำหรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต ” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา   ราชบัณฑิตยสภา, รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  โดยมี ศ.นพ. สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ในการนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. ได้มอบหมายให้ คุณวราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วช. กล่าวต้อนรับ คุณวราภรณ์  สุชัยชิต หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วช. กล่าวว่า.. ตลอดระยะเวลา 63 ปี วช. ได้ดำเนินงานที่มีบทบาทความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพ

“ เฉลิมชัย ” มอบนโยบายกรมปศุสัตว์แก้ไขปัญหาลิงแสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคลิงสู่คน ...

รูปภาพ
“ อลงกรณ์ ” เดินหน้าทันที นำกรมปศุสัตว์ประชุมจังหวัดเพชรบุรี  1 พฤศจิกายน นี้ แก้ปัญหาลิงแสมพระนครคีรี พร้อมฟื้นฟูการท่องเที่ยวการค้าธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนภายใต้เพชรบุรีโมเดล นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า.. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์แก้ไขปัญหาประชากรลิงแสมเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในชุมชนเมืองของหลายจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงและโรคอื่นๆที่ลิงเป็นพาหะสู่คนซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการและแผนงานตามข้อสั่งการเสร็จแล้วโดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่พระนครคีรีเป็นโครงการนำร่องโดยตนจะนำทีมกรมปศุสัตว์ประชุมกับจังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและทุกภาคีภาคส่วนในช่วงเช้าวันที่ 1 พ.ย.นี้ ก่อนนำคณะลงพื้นที่เขาวังจากนั้นช่วงบ่ายจะไปประชุมและสำรวจพื้นที่ สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาลิงแสมที่อำเภอแก่งกระจาน จะเน้นแนวทางสวัสดิภาพคนและสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ตามมาตรฐานสากลในการดำเนินการ  นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า.. ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาได้นำ