“ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ” เปิดมิติโลกกัญชาในวันกัญชาโลกผ่านงานสัมมนา “ แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์ ”

เนื่องในโอกาสวันที่ 20 เมษายน เป็น “ วันกัญชาโลก ” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเปิดเสรีและการทำให้กัญชาถูกกฎหมาย ทางสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย กรมสุขภาพจิต, กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, บริษัท เนเจอร์ ไทย วิสดอม จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา, ศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา และ ทีมสอนฝึกอบรมแพทย์กัญชา ร่วมกันจัดงานสัมมนา “ แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์ ” ขึ้นในวันพุธที่ 20 เมษายน  2565 ณ  ห้องประชุมจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  ชั้น 2  อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน 

วันนี้ (20 เมษายน 2565) รศ.ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า.. สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ให้แก่สมาชิกและประชาชน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ “ แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์ ” โดยจัดร่วมกันระหว่าง บริษัท เนเจอร์ ไทย วิสดอม จำกัด และ ศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา และจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ และผู้สนใจได้รับรู้ถึงการดำเนินงานของสมาคมฯ ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้สนับสนุนและให้ความสำคัญกับพืชสมุนไพรกัญชา เพราะมีประโยชน์ใช้เป็นยาในทางการแพทย์ โดยการสัมมนาวิชาการจะเป็นข้อมูลที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ทางการแพทย์ และการนำไปใช้ประโยชน์ให้ถูกวิธี วิทยากรประกอบด้วย พล.อ.ต.นพ.ไกรสร วรดิถี ผู้อำนวยการทีมสอนฝึกอบรมแพทย์กัญชา, นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, นพ.วันชัย  วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และ วิทยากรที่เชี่ยวชาญทางการแพทย์กัญชาอีกหลายท่าน

นายแพทย์ศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า.. คำว่า กัญชาเพื่อการแพทย์ ตามข้อมูลขององค์การอาหารและยาสหรัฐ หรือ FDA นั้นถูกตีความมาจากสารสกัดพื้นฐานจากพืชกัญชา เพื่อนำมารักษาผู้ที่มีปัญหาการเจ็บป่วยที่เข้าเงื่อนไขทางวิชาการ ที่มีการพัฒนาการวิจัยอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายทศวรรษ ซึ่งหลายประเทศได้พัฒนาและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านเคยกล่าวไว้ว่า “ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ” เปิดมิติโลกกัญชาในวันกัญชาโลกผ่านงานสัมมนา “ แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์ ” เราทราบแล้วว่าสารสกัดในกัญชามีประโยชน์ สิ่งที่กรมฯ ดำเนินการอยู่มีสองส่วน คือ 1. เข้าไปขอร่วมในโครงการวิจัยทางการแพทย์ของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำอยู่ขณะนี้ เพื่อต้องการทราบว่าการใช้สารสกัดกัญชาเพื่อรักษาโรคนั้น มีผลกระทบกับกับโรคทางจิตเวชอย่างไรหรือไม่ เพราะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้กัญชาในเมืองไทยยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เลยไม่ได้มีการเก็บข้อมูลทางด้านจิตเวชมากเท่าที่ควร และ 2. กรมฯ จะศึกษาเรื่องการใช้สารสกัดกัญชารักษาอาการสั่นเรื้อรังรักษาไม่หาย ที่เป็นผลมาจากการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวชสมัยก่อน และร่วมศึกษาตำรับยาศุขไสยาสน์กับผู้ป่วยจิตเวช ช่วยเรื่องการนอนหลับ เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      กล่าวว่า.. สำหรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ส่งเสริมให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยได้ การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชา นอกจากสนับสนุนให้มีคุณค่าทางการแพทย์แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และใช้เพื่อสุขภาพ ซึ่งทำให้เกิดประโชน์ต่อการสร้างงาน สร้างเงิน ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับวิสาหกิจชุมชน และระดับประเทศ ช่วยทั้งในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมถึงการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การขาย และการตลาด เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เกิดการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และจากการยกระดับกัญชาให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้ปี 2564 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง ในประเทศมีมูลค่าสูงกว่า 7,000 ล้านบาท แต่ประเด็นของสถานพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมในการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับให้บริการผู้ป่วย ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และสร้างโอกาสการเข้าถึงตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย จึงเกิดความร่วมมือ ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการ นำผลิตภัณฑ์ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย ไปใช้ใน สถานพยาบาลเอกชน 

ทางด้านตัวแทนภาคเอกชน .. คุณอันชญาน์ อิสรวรางค์กุน ประธาน บริษัท เนเจอร์ ไทย วิสดอม จำกัด กล่าวว่า.. เนเจอร์ ไทย วิสดอม ได้ทำธุรกิจส่งออกสมุนไพรไทยไปยังต่างประเทศมานานกว่า 10 ปีโดยอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพทำให้ทั่วโลกยอมรับ ทั้งนี้กัญชาเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เราทำงานเชิงวิจัยมีแผนในการที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ทั้งนี้แผนการทั้งหมดได้ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดย ศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา หรือ CKC (Cannabis lntegrated knowledge Center) ภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และ กรมสุขภาพจิต
จึงนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการยกระดับแพทย์แผนไทยไปสู่ทั่วโลก หากประเทศไทยเราพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องกัญชาสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  เชื่อว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่จะนำรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล เรียกได้ว่า ขณะนี้การดำเนินการในประเทศไทยมีทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เกิดขึ้นแล้วอย่างครบวงจร ปัจจุบัน เนเจอร์ ไทย วิสดอม ได้สร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ากลุ่ม “ Green Blood ” ซึ่งเป็นการรวมกันของคำว่า Green และ Young Blood โดยคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้มองเห็นคุณค่าของสมุนไพร และวัฒนธรรมไทย เช่นเดียวกับ ศูนย์บูรณาการความรรู้กัญชา และมุ่งทำการตลาดไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และตอบแทนสังคมโลก สำหรับหัวข้อสัมมนาต่าง ๆ ในงาน “ แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์ ” ประกอบด้วย หัวข้อ “ กฎหมายกัญชา และกฎหมายในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ” โดย ดร.รัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ,หัวข้อ “ การสนับสนุน และผลักดันกัญชาทางการแพทย์ ” โดย นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ประธานศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา และ คุณอภิสิทธิ์วงศ์จิตรบุญตา เลขาธิการศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา ,หัวข้อ “ แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก กับกัญชาทางการแพทย์ ” นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หัวข้อ “ ประสบการณ์และการใช้กัญชาทางการแพทย์สาขาต่างๆ ” โดย พลอากาศตรีนายแพทย์ไกรสร วรดิถี ผู้อำนวยการทีมสอนฝึกอบรมแพทย์กัญชา ,หัวข้อ “ ประสบการณ์ และการใช้กัญชาในทางการแพทย์สาขาต่างๆ ” โดย นายแพทย์ พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ ,หัวข้อ “ การปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ” โดย นายมนตรี ทิวาวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปลูกกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,หัวข้อ “ งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาทั่วโลก และการวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ไทย ” โดย ดร.สาริศา จิรกุลหุธน นักวิจัย จาก บริษัท เนเจอร์ ไทย วิสดอม จำกัด และ หัวข้อ “ การพัฒนากัญชาการแพทย์ ” โดยวิทยากร บริษัท เนเจอร์ ไทย วิสดอม จำกัด ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...