อพท. - สกสว. ร่วมยกระดับ บางกะเจ้า สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง ...

อพท. จับมือ สกสว. ยกระดับ 6 ชุมชนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน พร้อมรองรับตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูง   

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า.. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว.  ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต่อยอดสู่การตลาดท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินงานใน 2 กิจกรรมหลัก คือ การพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย หรือ CBT Thailand เป็นแนวทางการดำเนินงาน  และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC    

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการดังกล่าว อพท. ได้เข้าไปพัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมายท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารบนฐานอัตลักษณ์  เทคนิคการจัดจานอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงอย่างเชฟบุ๊ค (นายบุญสมิทธิ์  พุกกะณะสุต) ร่วมให้ความรู้และเทคนิค  พัฒนายกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมจัดทำคู่มือท่องเที่ยวทั้ง 6 ตำบลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำคลิปวิดีโอนำเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว   การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ GSTC ให้กับภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าและจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการประเมินสถานะความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว และศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวไทยในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ทำให้ชุมชนได้รับมาตรฐานและรางวัลในระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากกรมการท่องเที่ยว มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือมาตรฐาน SHA และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือรางวัลกินรี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และรางวัล MICE เพื่อชุมชน จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ*** สกสว. สนับสนุนการทำงานของ อพท. ***

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. กล่าวว่า.. สกสว. มีบทบาทสำคัญในการหนุนเสริมงานวิจัยให้สำเร็จตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยจัดสรรทุนวิจัยไปยังหน่วยงานที่ขอรับทุนและบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเสริมพลัง สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนากลไก มาตรการที่หนุนเสริมศักยภาพของบุคลากร หน่วยงาน ตลอดจนการผลักดันการนำผลงานสู่การใช้ประโยชน์และบรรลุเป้าหมายเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือกับ อพท. ครั้งนี้ สกสว. ได้จัดสรรทุนวิจัยสำหรับศึกษาและวิจัยตามที่ อพท. เสนอขอจำนวน  6 ล้านบาท โดยได้เริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึง เมษายน ปี 2565

“ สกสว. เห็นศักยภาพการทำงานของ อพท. ในการพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน  และ อพท. ได้ร่วมเป็นคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว ในโครงการ OUR Khung BangKachao ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการนำเงินทุนวิจัยครั้งนี้ไปเพื่อการใช้พัฒนาและยกระดับให้กับชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ”  


ผลจากความร่วมมือครั้งนี้ได้ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวใน 6 ชุมชนของคุ้งบางกะเจ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีศักยภาพที่สามารถรองรับตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ เกิดการต่อยอดด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวให้กับชุมชน  ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ความสามัคคีและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เป็นเครือข่ายในระดับตำบล ระดับคุ้ง และระดับจังหวัด เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เกิดการกระจายประโยชน์และรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยในปี 2565 อพท. มีเป้าหมายจะประกาศให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลต่อยอดขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก หรือ Green Destination Top 100 ต่อไป ...

----------------------------------   

บรรยายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมความสำเร็จ ...

เมื่อเร็วๆนี้ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมาย นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. และคณะ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมผลสำเร็จของการพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่บางกะเจ้า ตามโครงการที่ สกสว. ได้จัดสรรทุนวิจัย ให้ แก่ อพท. เพื่อดำเนินงาน ณ คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ... 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...