บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2022

วช. ดันงานวิจัยห่วงใยสุขภาพ “ สมูทตี้ผงจากอิตาเลียนเคล ชนิดโปรไบโอติก ” จุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ ห่างไกลมะเร็ง ...

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ของโครงการผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผงจากอิตาเลียนเคลชนิดโปรไบโอติกสูง โดย รศ.ดร.รัชนี เจริญ หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ประจำสาขา ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะทีมนักวิจัย แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน นางสาวศิริวิมล กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์) ในการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผงโปรไบโอติกสูงต่อยอดทางธุรกิจในเชิงพาณิชย์ในการส่งออกต่างประเทศ นางสาวศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ผู้ประกอบการ  กล่าวว่า.. โครงการผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผงจากอิตาเลียนเคลชนิดโปรไบโอติกสูงเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทเซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด โ

ขอเชิญ ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ 2 แผ่นดิน พุทธภูมิ - สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 ระหว่าง วันที่ 5-10 ธันวาคม พุทธศักราช 2565​ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 ...

รูปภาพ
ขบวนแห่อัญเชิญ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เคลื่อนขบวน 07.00 น. สู่มณฑลพิธี เพื่อประกอบพิธี และ​ ร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎก 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นองค์แทนคือคำสั่งสอนทุกส่วน ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ สิ่งนี้​ จะมีตั้งอยู่ และเจริญรุ่งเรืองได้คู่พระศาสนานั้น จะต้องมีการศึกษา เผยแผ่ สืบทอดด้วยการปฏิบัติอบรม และนำสู่การสาธยาย ทบทวน อยู่เป็นประจำเนืองๆ  “ อานนท์! ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายจักเป็นศาสดาของเธอ​ ทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา ” มหา. ที.๑๐/๑๗๘/๑๔๑. มหาวาร.สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐. สาธยายพระไตรปิฎก นับว่า มีอานิสงส์สูงสุดหาประมาณมิได้ ก่อให้เกิดสัมมาทิฎฐิ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาว ด้วยสติปัญญารู้แจ้งในธรรมะสูงสุด บรรลุความเป็นอริยบุคคลขั้นต้น ปิดประตูอบายภูมิ 4 และ สามารถทำให้บรรลุความเป็นอริยบุคคลขั้นสูงได้เป็นลำดับ ดังนี้ แล ซึ่งในการสาธยายพระไตรปิฎก

วช. ผลักดันผลงานวิจัย “ จิงจูฉ่าย สุดยอดผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ” ของจังหวัดเชียงรายเพื่อผู้สูงอายุ ...

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุ โดย ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ หัวหน้าโครงการวิจัยอาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะทีมนักวิจัย พร้อมด้วยความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน นางสาวศิริวิมล กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์) ในการพัฒนาผักจิงจูฉ่ายต่อยอดทางธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ณ ไร่รื่นรมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกเกษตรอินทรีย์ผสมผสานกับการท่องเที่ยวรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชผักออร์แกนิค ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า.. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันสำหรับผู้สูงอายุ โดยคัดเลือกส่วนผสมสำคัญค

“ บุหรี่ ” กรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเบอร์ 1 จำนวนประชากรสูบบุหรี่ มากที่สุดในประเทศ 1,232,467 คน การสูบบุหรี่แบบมีควันอายุ 15 ปีขึ้นไป ข้อมูลปี 2564 จำแนกรายจังหวัด ...

รูปภาพ
ที่ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เรื่อง “ ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ” เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ “ ทำไมต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ ” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ,  คุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ผศ.ดร.ศรัณญา  เบญจกุล อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอถึงสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  “ เรียนรู้กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ” โดย รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ โดยนายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรว