บก.ทท. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่สู่มิตรประเทศ ... ​


พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท) สนองนโยบายของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการเผยแพร่แนวคิดตามศาสตร์พระราชา และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย, กรมความร่วมมือต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การอบรมอาสาสมัครไทยที่ได้รับการคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดินด้านการเกษตร การตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมนจากไข่ ปุ๋ยจากไส้เดือน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การอนุรักษ์และกักเก็บน้ำ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน การกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานด้วยชีววิธี
การทำบัญชีครัวเรือน โดยวิทยากรที่ได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


​การบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ถือเป็นการน้อมนำสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เผยแพร่ให้มิตรประเทศได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ทำให้ประชาชนของประเทศที่ด้อยโอกาสสามารถพึ่งพระบรมโพธิสมภารในการสร้างความสุขในชีวิต ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

สุดยอดนวัตกรรม ! เครื่องวัดระดับน้ำตาล ชนิดพกพาแบบไม่ต้องเจาะเลือด จาก ม.รังสิต คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีมาก ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 65 ...