“ วช. ร่วมกับ ม.มหิดล, อพท. และ ท้องถิ่น ” ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และ กลุ่มอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก จังหวัดตราด ขยายผลการใช้ประโยชน์ผลงาน “ นวัตกรรมเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ” เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานการส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้แก่ชุมชนเกาะหมาก จังหวัดตราด โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน, สถาบันอุดมศึกษา, ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์ Low Carbon Learning Center ตำบลเกาะหมาก 
จังหวัดตราด

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายสาธารณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันต์ ปานประยูร จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เห็นเป็นรูปธรรม และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ เป็นกลไกต้นแบบหนึ่งที่สำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จจากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมีความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ดังเช่นในพื้นที่เกาะหมาก ที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ จึงเห็นควรร่วมกันที่จะผลักดันและกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ในการที่จะลดการสร้างมลภาวะและลดการสร้างผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ภายในพื้นที่เกาะหมาก เพื่อเข้าสู่รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม จากการนำเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ที่ทาง วช. ได้ให้การสนับสนุนนำไปใช้งานจริง ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวยั่งยืน รวมถึงเกิดการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ภายในพื้นที่ และยังเป็นต้นแบบความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่อื่น ๆ สามารถนำไปใช้ได้ 


นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการสู่ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสูง ลดการใช้และหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG Model สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อพท. ปลื้ม “ บ่อสวก ” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

สุดยอดนวัตกรรม ! เครื่องวัดระดับน้ำตาล ชนิดพกพาแบบไม่ต้องเจาะเลือด จาก ม.รังสิต คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีมาก ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 65 ...