สกสว. ร่วมหารือ มรภ.เพชรบุรี ขับเคลื่อนงานวิจัยตามแผนด้าน ววน. มุ่งสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่สูงสุด ...

ที่อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผศ. ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผอ.กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้าน ววน. ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุม พร้อมหารือทิศทางการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ ววน. โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ววน. 

นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า.. การวิจัยและนวัตกรรม เป็นหัวใจของทุกอย่างใน จ.เพชรบุรี ทุกกิจกรรมและนวัตกรรมของจังหวัด จะสื่อสารผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยจะสื่อสารถึงความต้องการของประชาชน และนำงานวิจัยไปช่วยใช้ เพราะนวัตกรรมและวิจัย จะไม่มีค่าเลย หากไม่ถูกนำไปใช้จริง พร้อมขอขอบคุณ สกสว. ในการส่งเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม กล่าวว่า.. จ.เพชรบุรี เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตะวันตกที่อุดมสมบุรณ์ ที่ได้รับรองเป็นมรดกโลก มีเขื่อน และแม่น้ำตามธรรมชาติ นับเป็นหน้าด่านลงสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ด้านวัฒนธรรม เป็นแหล่งสกุลช่างในการสร้างซ่อมแซมวัดวาอารามต่าง ๆ มหาวิทยาลัยนับเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น อาทิ ด้านครู ด้านการพยาบาล ด้านอาหารและการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจ การพัฒนาการค้า ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และอื่น ๆ 

" กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ เรามีพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพสูง ที่มีบุคลากรรวมกว่า 400 คน โดยเฉพาะทางด้านอาหาร ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เชื่อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความพร้อมในการผลิตกำลังคน และอีกส่วนสำคัญ คือ การสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ด้านต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นอกเหนือจากการเรียนการสอน คือ การวิจัย ในการใช้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ ที่มีความเข้าใจในทุกมิติ ภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่มีอยู่ มั่นใจว่า จ.เพชรบุรี มีความแข็งแกร่งไม่แพ้ภูมิภาคอื่น ๆ อย่างแน่นอน " ผศ. ดร.เสนาะ กล่าวทิ้งท้าย

ขณะที่ ผศ. ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง กล่าวถึง กองทุน ววน.กับการหนุนเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ ววน. และนโยบายและทิศทางการสนับสนุนงบประมาณของทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ระบุว่า นับตั้งแต่เมื่อปี 2562 ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการวิจัยของประเทศ ทำให้ สกสว. มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณไปยัง 9 หน่วยบริหารจัดการทุน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ และกระทรวงต่าง ๆ 

โดยมี โครงสร้างแผนงานด้าน ววน. พ.ศ.2566-2570 ที่แบ่งเป็น 4 ด้าน 25 แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งหวังผลกระทบต่อประเทศ คือ เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีในระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมสูงขึ้น งบลงทุนด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น สังคมมีความตระหนักรู้ในความสำคัญ และประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสู่อันดับดัชนีความยั่งยืน(SDG Index) ที่สูงขึ้น ช่วยลดความยากจน ความเหลื่อมล้ำ คอร์รัปชัน และความรุนแรง เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ทั้งนี้ ได้มีการจัดแสดงผลงานวิจัยที่แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ตั้งแต่ " ระดับต้นน้ำ " เช่น การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สินค้าชมพู่เพชร กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด และผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร " ระดับกลางน้ำ " เช่น ขนมหวานเมืองเพ็ชร์ น้ำตาลโตนด และ " ระดับปลายน้ำ " เช่น การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตรอัตโนมัติฯ การนวดไทยแบบพีบีอาร์ยู แก้ปวดอาการไมเกรน ลูกประคบสมุนไพร ไม้นวดตาล ก่อนจะมีการหารือทิศทางการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ ววน. และแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อช่วยในการสร้างโอกาสและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...