วช. มอบรางวัลติดดาว 18 ผลงานเด่น นวัตกรรมนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจในกิจกรรมบ่มเพาะภาคใต้ ปี 66 ที่ สุราษฎร์ธานี ...

ที่โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดพิธีปิดกิจกรรม “การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2566 ภาคใต้” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรผลงานติดดาวผลงานเด่นอาชีวศึกษา จำนวน 18 ผลงาน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมฯ และมอบรางวัลฯ 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรมการ บ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี 2566 ที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความสนใจและมีสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของสายอาชีวศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของสายอาชีวศึกษาทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ที่ร่วมกันเรียนรู้จากการบ่มเพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในที่นี้ตลอด 3 วันที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมให้สามารถร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนางานประดิษฐ์คิดค้นและแรงบันดาลใจที่จะนำพลังของคนอาชีวะ ไปเพิ่มประสิทธิภาพของงานสิ่งประดิษฐ์ที่รองรับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศในอนาคตได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สำหรับรางวัลติดดาวของทีมอาชีวศึกษาที่มีผลงานและการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น เป็นต้นแบบการพัฒนาและการต่อยอดเป็นประดิษฐกรรมและนวัตกรรม สำหรับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามทิศทางวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 18 ผลงาน ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่.. 

- ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ผลงานเรื่อง “ ระบบวินิจฉัยศัตรูของทุเรียน ” โดย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ผลงานเรื่อง “ เครื่องผสมเกสรดอกทุเรียน ” โดย วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

ผลงานเรื่อง “ ตู้อบและรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ” โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ผลงานเรื่อง “ อุปกรณ์ตัดและเก็บหญ้าต่อซาเล้ง ” โดย วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
- ด้านการสาธารณสุข สุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผลงานเรื่อง “ ข้าวหมูฮ้องแผ่นกรอบเสริมสาหร่ายพวงองุ่น ” โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ผลงานเรื่อง “ แว็กซ์กำจัดขน อโลเวล่าพลัส ” โดย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ผลงานเรื่อง “แท่นวางปากกาฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ” โดย วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

ผลงานเรื่อง “ เครื่องฟอกอากาศด้วยยูวีและโอโซน ” โดย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

- ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ

ผลงานเรื่อง “ ระบบคำนวณค่าไฟฟ้าสำหรับหอพัก ” โดย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ผลงานเรื่อง “ ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อจำแนกคุณภาพของเมล็ดข้าวสารเพื่อการส่งออก ” โดย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ผลงานเรื่อง “ เรื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สรั่วไหลแบบใช้งานในครัวเรือน ” โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต- ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม 

ผลงานเรื่อง “ เครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านแบบเติมน้ำหมักป้อนระบบกึ่งอัตโนมัติ ” โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ผลงานเรื่อง “ เรือไฟฟ้าสำหรับเก็บขยะชายฝั่งทะเลและแนวปะการัง ” โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ผลงานเรื่อง “ เครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล พลังงานโซล่าเซลล์ ” โดย วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ผลงานเรื่อง “ เครื่องกลั่นรีไซเคิลน้ำยา F11 ” โดย วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ผลงานเรื่อง “ โคมไฟมินิมอลกระดาษเยื่อกล้วยหอมทอง บางน่าหอม ” โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ผลงานเรื่อง “ แผ่นรองฝาชักโครกสมุนไพร ” โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ผลงานเรื่อง “ เมอร์แรงมะม่วงเบา ” โดย วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร

พร้อมนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. ที่ร่วมเป็นวิทยากรในการบ่มเพาะบุคลากรสายอาชีวศึกษา ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะทุกสถาบันการศึกษา ที่ร่วมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะในครั้งนี้ด้วย


สำหรับกิจกรรม “ การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2566 ” วช. ได้ร่วมกับ สอศ. จัดขึ้นเพื่อร่วมกันวางกลไกและจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรขอสถาบันการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะและคุณลักษณะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลก สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบการบ่มเพาะให้ความรู้และเทคนิคแนวการคิดในระยะเวลา 3 วัน โดยนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้ารับการอบรม จะนำเอกสารเชิงแนวคิด หรือ Concept Paper มาให้ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’