วช. ติดดาว 12 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้เยาวชนสายอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ ในงาน “ วันนักประดิษฐ์ 2566 ”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลติดดาวผลงานเด่นสายอุดมศึกษา ในกิจกรรม “ การเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ” ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานพร้อมมอบรางวัลฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาสายอุดมศึกษาให้เกิดแรงจูงใจในการคิดค้นผลงานประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อใช้ในประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
รางวัลติดดาวของทีมอุดมศึกษาที่มีผลงานและการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น เป็นต้นแบบการพัฒนาและการต่อยอดเป็นประดิษฐกรรมและนวัตกรรม สำหรับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามทิศทางวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 12 ผลงาน ใน 4 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย.. 
1. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลงานแก๊สไบโอมีเทนอัด (cbg) จากมูลจิ้งหรีด สร้างคุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาชุมชนสันติสุข จังหวัดสระแก้ว จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ ผลงานบาน่าเบรน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2. ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้แก่ ผลงานการพยากรณ์โรคในฟันที่มีโรคปริทันต์ผ่านโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ผลงานการประยุกต์ใช้แบคทีเรียเซลลูโลส/ออกไซด์นาโนชีทสำหรับอุปกรณ์ติดตามสุขภาพแบบขับเคลื่อนด้วยตนเองจากกลไกไทรโบอิเล็กทริก จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผลงานประสิทธิผลในการลดละอองลอยปลายเครื่องดูดน้ำลายแรงดูดสูงในช่องปากแบบใหม่ จาก มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลงานการออกแบบ และพัฒนาระบบเครื่องสกัดสารไมทราไจนีนคุณภาพสูงจากใบกระท่อมแบบพลังงานร่วม โดยใช้เทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์ และอัลตราโซนิค ของ มหาวิทยาลัยพายัพ ผลงานเครื่องกรองของเสียพลังน้ำวน ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผลงานอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กไฮบริดไทรโบอิเล็กทริก-เทอร์โมอิเล็กทริกแบบยืดหยุ่นบนพื้นฐานของผ้าคอตตอนและพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และ 4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ ผลงานชุดเครื่องประดับจากเส้นด้ายเศษเหลือ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานคราฟติฟาย : แพลตฟอร์มเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมร่วมกัน ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานชุดการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษา เรื่อง วงจรไฟฟ้าหรรษา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสาร ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผลงานโครงการออกแบบและพัฒนาของที่ระลึกด้วยแรงบันดาลใจจากมวยพิมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...