ว.อาชีพขอนแก่น หนึ่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AMTO Part 147 ผลิตช่างอากาศยาน รองรับการตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานในอนาคต ...

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ประกาศความเป็นเลิศด้านการศึกษาสายอาชีพ เน้นจบแล้วมีงานรองรับแน่นอน โดยเฉพาะสาขาวิชาช่างอากาศยาน ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมประกาศความสำเร็จการมีงานทำตรงสาขา 100% และยังได้รับการรับรองให้เข้าฝึกประสบการณ์ใน สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง 


ที่ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น / เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการงานศึกษาพิเศษ เป็น ประธานเปิดโครงการประกาศความสำเร็จการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน และงานเปิดบ้านอาชีพ Open House 2023 โดยมี นาวาอากาศตรี บัญชา ชุนสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กร.อศ) กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมการบิน ,ดร.วณิชย์ อ่วมศรี ,นางสาวเดือนเพ็ญ นรมาตย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอชนบท และนายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น พร้อมผู้อำนวยการเขตมัธยมศึกษาขอนแก่น และผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ,ผู้อำนวยการ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 50 โรงเรียน ,นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 250 คน ,นักเรียนมัธยมมัธยมศึกษาตอนปลาย 470 คน ,ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยม 50 โรงเรียน ,กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 100 คน ,นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 2,240 คน และภาคีเครือข่าย 5 บริษัท รวมผู้ร่วมงาน 3,110 คน

ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการงานศึกษาพิเศษ กล่าวว่า โครงการบ้านอาชีพ Open House 2023 เป็นความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความสำเร็จของสาขาวิชาช่างอากาศยาน ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (MTO 0004 B1.1 ,CAAT) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดยนักศึกษาจะได้เข้าฝึกประสบการณ์ในสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง เป็นระยะเวลา 600 ชั่วโมง ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่า เป็นการศึกษาที่มีงานทำตรงสาขา 100% ของผู้สำเร็จการศึกษา อีกทั้ง สาขาวิชาช่างอากาศยาน ยังเป็นสายอาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูงนับเป็นโอกาสดีของเยาวชน ที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้บริบทของการจัดการเรียนสายอาชีพ  ซึ่งเน้นทักษะในการปฏิบัติจากการทำงานจริง รวมถึงการเรียนรู้สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ผ่านการจัดนิทรรศการเปิดบ้านอาชีพ  Open House 2023 ในครั้งนี้ เป็นการประกาศความสำเร็จการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน ซึ่งเป็นทางเลือกด้านการศึกษาที่มีความมั่นคงในอนาคตอย่างแท้จริง 

ด้าน นาวาอากาศตรี บัญชา ชุนสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กร.อศ) กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมการบิน กล่าวว่า ธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศ (Air Transport) มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการบิน (Aviation) ที่มีห่วงโซ่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ทั้งทางตรง อาทิ การผลิตอากาศยาน การผลิตชิ้นส่วน การซ่อมบำรุงอากาศยาน ท่าอากาศยาน และทางอ้อม อาทิ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ คลังสินค้า


การเรียนช่างเครื่องบิน หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็น " กลจักรสำคัญสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน " เพราะช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน มีความสำคัญมากในการปฏิบัติการบินของอากาศยาน เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความพร้อมต่อการบินของอากาศยาน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานจะเป็นผู้ทำการซ่อมบำรุงอากาศยาน และตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศยานลำนั้นทำการซ่อมบำรุงได้ตามมาตรฐาน และสามารถทำการบินนำอากาศยานและผู้โดยสารถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย และหนึ่งในอาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตตามมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินนั้น ผู้ที่ถือใบอนุญาตช่างซ่อมบำรุงอากาศยานหรือในประเทศไทยเราจะเรียกใบอนุญาตนี้ว่า"ใบอนุญาตช่างภาคพื้นดิน" ผู้ที่ถือใบอนุญาตช่างซ่อมบำรุงอากาศยานนี้จะสามารถซ่อมและเซ็นรับรองการซ่อมได้กับเครื่องบินขนาดเล็กเช่น Cessna 172 หรือ Piper Warrior เท่านั้น 

ขณะที่ความต้องการ Aircraft License Engineer มีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกวันตามการขยายตัวของสายการบิน  ที่บินมากขึ้น เครื่องครบอายุการซ่อมบำรุงเร็วขึ้น เข้าซ่อมเร็วขึ้น จำนวนของ Aircraft License Engineer ที่ต้องซ่อมบำรุงและเซ็นรับรองการซ่อมบำรุงก็ต้องเพิ่มเป็นเงาตามตัว หากในอนาคต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อรองรับการตรวจซ่อมในระดับที่สูงขึ้น  "เราก็ต้องการ Aircraft License Engineer อีกจำนวนมหาศาล เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานในอนาคต 

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นแห่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานระดับสากล Approve Maintenance Training Organisation AMTO Part 147 สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างอากาศยาน และเชื่อว่าจะสามารถสร้างบุคลลากรที่มีความสำคัญ ให้ตรงตามตลาดแรงงานต้องการอย่างแท้จริง ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กร.อศ) กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมการบิน กล่าว 

ด้าน นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงาน เปิดบ้านอาชีพ Open House 2023 เป็นการประกาศความสำเร็จของนักศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่  (New S-Curve) ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานระดับสากล Approve Maintenance Training Organisation AMTO Part 147 สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างอากาศยาน ที่องค์กรมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของ การเรียนการสอนของ สอศ. พร้อมให้การสนับสนุนเดินหน้าผลิตและพัฒนาคุณภาพกำลังคนให้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล 

ซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการสูง และ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานระดับสากล Approve Maintenance Training Organisation AMTO Part 147 สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างอากาศยาน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...