สกสว. พร้อมประสาน กรมพลศึกษา ขับเคลื่อนการวิจัย ยกระดับด้านกีฬาของประเทศ สู่ ระดับนานาชาติ ...

สกสว. และ กรมพลศึกษา ร่วมหารือ การขับเคลื่อนการวิจัยด้านกีฬา และ นันทนาการ สร้างความสุข และ สุขภาพที่ดี พร้อมยกระดับความสามารถทางด้านกีฬาสู่ระดับนานาชาติ  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ สกสว. พร้อมด้วย ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. และเจ้าหน้าที่ สกสว. ร่วมประชุม หารือ และ ติดตามการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิจัย ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

โอกาสนี้ ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง กล่าวว่า..  สกสว. มีพันธกิจในการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ รวมถึงบริหารระบบงบประมาณด้าน ววน. ผ่านการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ให้กับหน่วยงานในระบบ ววน. ซึ่งแบ่งออกงบประมาณเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund-SF) ตามแนวนโยบายระดับชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ แผนด้าน ววน. หรือ ประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งประเด็นที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงซึ่งสร้างผลกระทบในวงกว้าง ให้กับหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ทั้ง 9 แห่ง และ งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) โดยจัดสรรในรูปแบบงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block Grant) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานตามพันธกิจการพัฒนาประเทศ ทั้ง 190 หน่วยงาน

ทั้งนี้ สกสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดสรรงบประมาณสำหรับแผนงาน หรือ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนลยี หรือ โครงการวิจัยและนวัตกรรม ตามพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสามารถตอบสนองแนวนโยบายระดับชาติ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และ ประเทศต่อไป    

ด้าน ดร.วนิดา พันธ์สอาด กล่าวว่า.. การส่งเสริมและพัฒนาและเผยเเพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นพันธกิจหนึ่งของกรมพลศึกษา ที่จะต้องมีการศึกษาและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน สกสว. ได้จัดสรรงบประมาณ จากกองทุน ววน. ให้ดำเนินการศึกษาและวิจัย ในปี 64-65 อาทิ การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ของการมีสุขภาพสมองที่ดี : การพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบความสามารถทางสมองของวัยรุ่นไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสุขภาพ ความคิด ร่างกาย จิตใจ ของวัยรุ่นไทยได้อย่างเหมาะสม การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความสามารถทางสมองที่มีต่อระดับความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนชายไทย : เครื่องมือสำหรับค้นหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์ การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อความสามารถทางสมองในผู้สูงอายุ

รวมถึงการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะนักกีฬาระดับโลกสำหรับอนาคต : การค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในกีฬาฟุตบอล เพื่อเป็นต้นแบบในการค้นหาและคัดเลือกนักฟุตบอลในระดับเยาวชนและสามารถพัฒนานักฟุตบอลให้มีศักยภาพสูง ทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาฟุตบอลอย่างยั่งยืนและมีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคต อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ  และ การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ความฉลาดจากกิจกรรมนันทนาการ : การศึกษาและพัฒนาคะแนนเกณฑ์มาตรฐานความฉลาดในการเล่นของวัยรุ่นไทย 

สำหรับการวิจัย ใน ปี 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ 1. การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะสำคัญของการเป็นนักกีฬาเยาวชนศักยภาพสูง : การศึกษาตัวแปรทางสรีรวิทยา สัดส่วนร่างกาย ทักษะกีฬาและความสามารถทางการรู้คิดของสมองของนักกีฬาฟุตบอล 2. การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะสำคัญของการเป็นนักกีฬาอาชีพ : การศึกษาตัวแปรทางสรีรวิทยา สัดส่วนร่างกาย ทักษะกีฬาและความสามารถทางการรู้คิดของสมองของนักกีฬาฟุตบอล และ 3. การวิจัยเรื่อง การสร้างและพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบวัดความสุขที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จในปี 2567 และ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบด้านความสุข และสุขภาพที่ดีของคนไทย อีกทั้งยกระดับความสามารถของนักกีฬาไทยให้เทียบเท่าระดับนานชาติ และระดับโลก ...   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...