กอ.รมน. เชิญร่วมประกวด “ บทบรรเลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์ ” รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินด้วยบทเพลง ...

พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการกองทัพบก/เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมด้วย คุณดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค, คุณเพชร มาร์, และคุณโรส ศิรินทิพย์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ” เวทีการประกวดมิวสิกอวอร์ดเชิงสร้างสรรค์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรี ทั้งในการแต่งเพลง ร้องเพลง และวงดนตรี ที่ ตึกรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) / เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.65 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) แถลงข่าวการประกวด “ กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ” เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์บทเพลง ส่งเสริมความรักและความสามัคคี ชิงรางวัลรวมกว่า 53 รางวัล กิจกรรมแบ่งการประกวดเป็น 3 กลุ่มประเภท ได้แก่ การประกวดแต่งเพลง, ประกวดร้องเพลง และประกวดวงดนตรี ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการแบ่งระดับตามช่วงอายุใน 4 ระดับ คือ ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น,ระดับมัธยมปลาย, ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคคลทั่วไป โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ แต่ละกลุ่มประเภทๆ ละ 24 ทีม จะได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะ ภายใต้การกำกับดูแลโดยใกล้ชิดจาก ศิลปินชั้นนำและวิทยากรผู้มีประสบการณ์และชื่อเสียงในวงการบันเทิง อาทิ คุณนิติพงษ์ห่อนาค, คุณเพชร มาร์, ครูหนึ่ง-ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์, ผศ. ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ, คุณโดม-จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม และ คุณโรส-ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ตลอดห้วงกิจกรรมฯ ในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศในเดือนสิงหาคมต่อไป

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยว่า.. พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ประธานแถลงข่าวการประกวด “ กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ” ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานทางการดนตรีระดับประเทศทั้ง3 ท่าน ประกอบด้วย คุณโรส-ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์, คุณเพชร มาร์ และ คุณดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีความสามารถทางการดนตรี สมัครเข้าร่วมประกวดแสดงผลงานปลุกพลังสร้างสรรค์เชิงบวกบนเวที ที่ กอ.รมน. ได้จัดขึ้น พร้อมเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศรวม 53 รางวัล ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมสร้างความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ที่ผู้ติดตามรับชมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรีและใช้แสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศอีกด้วยกิจกรรม “ บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ” นี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยจะแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดแต่งเพลง, การประกวดร้องเพลง และการประกวดวงดนตรี โดยแบ่งออกเป็นดังนี้..

• ประกวดแต่งเพลง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคลทั่วไป 

• ประกวดร้องเพลง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคลทั่วไป 

• ประกวดวงดนตรี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคคลทั่วไปโดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้ร่วมฝึกอบรมเสริมทักษะ ภายใต้การกำกับดูแลโดยใกล้ชิดจาก ศิลปินชั้นนำและวิทยากรผู้มีประสบการณ์และชื่อเสียงในวงการบันเทิง อาทิ คุณดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค, คุณเพชร มาร์, คุณหนึ่ง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์, ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ, คุณโดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม และคุณโรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้เข้าประกวดมีความพร้อม สำหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศในเดือนสิงหาคมต่อไป

พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. กล่าวว่า.. “ กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติและราชบังลังก์ ” นี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ที่มีความประสงค์ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ นำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ดังนั้น กอ.รมน. จึงใช้การแสดงดนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายมาเป็นสื่อ สำหรับแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีผ่านบทเพลงในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะทางดนตรี เสริมสร้างความรักสามัคคีจนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมที่จะเป็นกำลังสำคัญ มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่ Facebook Fanpage : บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ซึ่ง กอ.รมน. ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้รับประโยชน์ทางการดนตรี, เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และได้ร่วมกับ กอ.รมน. ผลิตและถ่ายทอดบทเพลงสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมไทย ...

#บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร #เพลงพระราชนิพนธ์ #ประกวดร้องเพลง #ประกวดแต่งเพลง #ประกวดเล่นเพลง #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...