อว. ขับเคลื่อน สุราษฎร์ฯ “ เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ” รองรับสังคมผู้สูงอายุ ...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งเสริมแนวทางสร้างรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตที่ เปิดกว้างและตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยโครงการ “ เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและพัฒนาศักยภาพในการทำงานรองรับวิถีชีวิตใหม่ ดำเนินโครงการฯ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), มหาวิทาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.), จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกันลงนามความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อน “ เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ”

ที่ ลานสะพานนริศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนโครงการ “ เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ” ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย วช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย มนร., จ.สุราษฎร์ธานี และ มรส. เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยในรูปแบบ Digital Education & On the job Coaching และ Model กระบวนการจัดการความรู้จากการวิจัยมาเพื่อเพิ่มทักษะ รวมถึงนำหลักสูตรการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในโรงเรียนผู้สูงวัย Online & Onsite โดย Senior Trainer และ Reskill & Upskill ในทักษะที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวความเป็นมาของโครงการฯ และ มี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และดร.มนัสวิน นันทเสน หรือ ติ๊ก ชิโร่ นักร้องนักแสดงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า.. เรื่องนี้ถ้าทำคนเดียว นอกจากจะไม่สนุก และก็จะไม่สำเร็จด้วย ท่านรัฐมนตรี อว. จึงมีความมุ่งมั่นอยากให้ผู้สูงวัยอยู่แบบมีความสุขทุกช่วงวัย แต่ก่อนที่จะมีความสุขได้จริง ๆ ต้องมีความสนุกก่อน เพราะฉะนั้นงานนี้การันตีว่า มีแต่ความสนุก และมีแต่ประโยชน์ คิดง่าย ๆ ถ้าอยากรู้ว่าทำอย่างไรให้พลังวัยเก๋ามีความสุขและสนุกในยุคดิจิตอลได้ คือต้องถาม ในวันนี้ได้ถามมาแล้ว ผู้สูงวัยส่วนใหญ่อยากใช้ line อยากเล่นเพจ และเฟชบุ๊คเป็น ร่วมถึงอยากชื้อของและขายของในออนไลน์ได้ แค่นี้ผู้สูงวันก็มีความสุข เพราะฉะนั้นงานของกระทรวง อว. คือการสร้างความสุข เพิ่มพลังให้ผู้อายุนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราฎร์ธานี กล่าวว่า.. จังหวัดสุราษฎร์ธานี,  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ภาคีเครือข่าย มีความมุ่งมั่นและเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและพัฒนาความสามารถของผู้สูงอายุด้านการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยในรูปแบบ Digital Education & on the job Coaching และ Model กระบวนการจัดการความรู้จากการวิจัยมาเพื่อเพิ่มทักษะ และเพื่อร่วมกันนำหลักสูตรการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในโรงเรียนผู้สูงวัย Online & Onsite โดย Senior Trainer และ Reskill& Upskill ในทักษะที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ โครงการนี้สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายใช้งานฟังก์ชันเบื้องต้นของแอฟพลิเคชั้น Line Camera โดยเฉพาะการใส่ข้อความและสติกเกอร์บนภาพ สามารถจำแนกการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของเฟชบุ๊คเพจ สามารถแยกแยะความต่างของแคปชั่นและคอนเทนต์ได้ ตลอดจนสามารถผลิตนวัตกรรมเพื่อจำหน่ายออนไลน์ได้ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว. ในยุทธศาสตร์ Quick Wins เรื่อง “ เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ” ให้ วช. ดำเนินการสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย โดยคนเกษียณหรือผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน ในภาครัฐและภาคเอกชน หรือความต้องการในการทำงานให้ได้มีโอกาสเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง วช. ได้กำหนดให้มีแผนงาน “ เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับฐานความรู้เดิมและองค์ความรู้ที่มีอยู่ของสถาบันการศึกษา ที่พร้อมนำไปต่อยอดและขยายผล ร่วมกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวง อว. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุไทย ซึ่งโครงการ “ เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ” ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลเข้าสู่ ระยะที่ 2 โดยมุ่งที่จะผลักดันให้เกิดผลและเพิ่มความยั่งยืนให้มากขึ้น โครงการ “ การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ ” เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงาน “ เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ” ระยะที่ 2 โดยโครงการนี้ จะนำฐานความรู้เดิมและองค์ความรู้ที่มีอยู่ของสถาบันการศึกษา ร่วมกับการใช้กิจกรรมเข้ามาบูรณาการ การเรียนรู้ของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างหลักสูตรการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีคุณลักษณะ “ อยากรู้ อยากมีรายได้ อยากทำ ” และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการของผู้สูงอายุ เพิ่มและพัฒนาทักษะ Reskill & Upskill ให้กับผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการเข้าสู่สังคมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
กิจกรรมภายในงานฯ มีกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง กิจกรรมแสดงพลังวัยเกษียณ (เตะปิ๊บ) และการแสดงจากกลุ่มผู้เกษียณ (เต้นบาสโลบ) มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องวัยเก๋า “ ติ๊ก ชิโร่ ” อีกด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...