กรมประมง..ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิเวิลด์วิว อินเตอร์เนชั่นแนล และ มูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท ประสานความมุ่งมั่นด้านการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ...

ที่ อาคารอเนกประสงค์ กรมประมง / เมื่อเวลา 09.30 น. วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565  ดร.อาร์เน่ ฟเยอทอฟท์ เลขาธิการผู้ก่อตั้งมูลนิธิเวิลด์วิว อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประสานความมุ่งมั่นในการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า.. ปัจจุบันทั่วโลกต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น  การปล่อยมลพิษทางน้ำ การทำประมงที่เกินศักยภาพ  ล้วนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ  กรมประมงในฐานะหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีภารกิจในการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมงเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน จึงได้ประสานความร่วมมือกับ มูลนิธิเวิลด์วิว อินเตอร์เนชั่นแนล (WIF) และมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท (WCF) ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 13 Climate Action และเป้าหมายที่ 14 Life Below Water รวมถึงสนธิสัญญาปารีส (Paris Climate Agreement) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์แหล่งอาศัยและความหลากหลายของสัตว์ทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พร้อมขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นด้วย โดยในส่วนของกรมประมง ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวประมงมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำในปริมาณที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักวิชาการ ไม่ให้เกินกำลังการผลิตของธรรมชาติ  พร้อมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเล เช่น การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) การจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำชุมชน การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ รวมทั้งรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้เป็นพื้นที่เลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นต้น  นอกจากนี้ กรมประมงยังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน เพื่อลดภาวะโลกร้อน ด้วยการจัดทำโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดูดซับคาร์บอนไปกักเก็บและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นทะเลได้ และยังเป็นการพัฒนาอาชีพและเสริมรายได้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 


ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการลงนามความร่วมมือ ทั้ง 3 ฝ่ายได้มีการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางและโอกาสในการพัฒนาสาหร่ายทะเลในประเทศไทย การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม Blue cabon เช่น สาหร่ายทะเล ป่าโกงกาง และหญ้าทะเล เป็นต้น  


อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า.. ถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของกรมประมงในการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิเวิลด์วิว อินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท  ที่จะทำให้การปกป้อง ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรประมง รวมถึงระบบนิเวศชายฝั่งของไทยเกิดความสมดุล และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...