รมว.เกษตรฯ เปิด “ Fisherman Shop ” ส่งตรงถึงผู้บริโภคพร้อมกัน 77 สาขาทั่วประเทศ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด “ Fisherman Shop ” อย่างยิ่งใหญ่ กระจายผลผลิตจากชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่งตรงถึงผู้บริโภคพร้อมกัน 77 สาขาทั่วประเทศ การันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ “ ประมงธงเขียว ”ที่ กรมประมง กรุงเทพมหานคร / เมื่อเวลา 10.30 น. วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bangkhen ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเปิดออนไลน์พร้อมกันอีก 76 สาขาทั่วประเทศ หนุนตั้งจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยการันตีคุณภาพมาตรฐานด้วยตราสัญลักษณ์ “ ประมงธงเขียว ” โดยโอกาสนี้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมงร่วมให้การต้อนรับ 

        
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า.. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากขาดช่องทางในการจัดจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดหาพื้นที่สำหรับให้ชาวประมงและเกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง พร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง รวมทั้งเพิ่มทักษะทางด้านการจำหน่าย การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย โดยให้เครื่องหมายในการรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เกิดความจดจำและมั่นใจในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้การกระจายสินค้าสัตว์น้ำสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การส่งเสริมในการประกอบกิจการของชาวประมงและเกษตรกรครบวงจรสามารถผลิตได้ ขายได้ อย่างยั่งยืน และหวังว่าร้าน Fisherman Shop ในทุกสาขาของทุกจังหวัดจะเป็นที่พึ่งทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในการจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม โดยกรมประมงเป็นผู้รับรองด้วยสัญลักษณ์ “ ประมงธงเขียว ”

     
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า.. กรมประมงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยในระยะเร่งด่วนได้จัดทำโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค หรือ Fisherman market เพื่อช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล ซึ่งปรากฎว่ามีผลตอบรับเป็นอย่างดี  จึงได้ต่อยอดการดำเนินการในระยะยาวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งร้าน “ Fisherman shop ” ขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สำหรับเป็นร้านค้าเพื่อช่วยกระจายผลผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชาวประมงและเกษตรกรและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยผลการดำเนินตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 20 พฤษภาคม 2565 ได้จำหน่ายสินค้าของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรรวมกันทั้งประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 10,904,313 บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่พันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน)สำหรับ “ Fisherman shop @ Bang Khen ” ถือเป็นร้านค้าต้นแบบสาขาแรกของกรมประมง ที่รวบรวมผลผลิตสัตว์น้ำของชาวประมงและเกษตรกรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นคนเมืองได้ช่วยกันอุดหนุน  โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมากมายกว่า 200 รายการ  อาทิ ลูกชิ้นปลา ไส้อั่วปลานิล ปลาทูต้มหวาน ปลาดุกแผ่นกรอบ ปลาดุกเส้นหวาน ปลาสลิดแดดเดียว ปลากะพงดอกเกลือ ปลากุเลาเค็ม ปลาดุกร้า ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร ปั้นสิบข้าวหอมมะลิไส้ปลา กรอบเค็มปลาเสริมแคลเซียม สาหร่ายไกแผ่นทรงเครื่อง หมึกแห้ง ปลาช่อนแดดเดียว ปลาสวายแดดเดียว เชียงปลา น้ำพริกปลาร้าสมุนไพร ปลาสวรรค์พร้อมปรุง และอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 07.30 - 17.30 น. และวันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.  


กิจกรรมครั้งนี้ ยังได้มีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ “ ประมงธงเขียว ” ซึ่งแสดงถึงการการันตีคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่นำมาจำหน่ายภายใน “ Fisherman shop ” ว่าทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมประมง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 5 ประการ ได้แก่..

1. สด วัตถุดิบที่สดใหม่ 

2. สะอาด ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ

3. ได้มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยง การผลิต และผลิตภัณฑ์

4. ปลอดภัย ได้รับการตรวจคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

5. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  มาจากการทำประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
        

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมประมงได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าภายในร้าน Fisherman Shop @Bang Khen  พร้อมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวประมงที่มาร่วมออกบูทนิทรรศการสินค้าประมงพื้นบ้านภายในงานอีกด้วย  


อธิบดีกรมประมง  กล่าวในตอนท้ายว่า.. ขณะนี้ร้าน Fisherman Shop @สาขาประจำจังหวัด อีก 76 แห่งทั่วประเทศ มีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้กับเกษตรกรชาวประมงแล้วเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้การตลาดนำการผลิต ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวประมงให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกรมประมงจะทำการคัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงจากพี่น้องเกษตรกรชาวประมงที่เป็นไปตามมาตรฐาน “ ประมงธงเขียว ” เพื่อนำเข้าสู่ระบบและวางจำหน่ายในร้าน Fisherman Shop ให้มีความหลากหลายมากที่สุด สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพ จึงขอฝากให้ผู้บริโภคทั่วประเทศได้ให้การอุดหนุนสินค้าประมงที่ร้าน Fisherman Shop @ จังหวัดของท่านด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...