วช. จับมือ วุฒิสภา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนำกระบวนการวิจัยและพัฒนาช่วยในการออกกฎหมาย ...

ที่ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา / เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า.. การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การเมืองการปกครองของประเทศเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความสุจริต โปร่งใส โดยยึดหลักความถูกต้อง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น การที่วุฒิสภาจะได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากผลงานวิจัย และข้อมูลทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่มีการศึกษาติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในเรื่องนั้น ๆ มาเป็นอย่างดี รวมทั้งมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ ย่อมยังประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา เพราะจะช่วยให้การพิจารณาตัดสินใจในภารกิจด้านต่าง ๆ ของสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการเป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ และอยู่บนพื้นฐานของหลักคิดทางวิชาการมากยิ่งขึ้น การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ จึงเป็นทั้งโอกาสและนิมิตหมายที่ดีของความพยายามและความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงและบูรณาการการดำเนินงานเพื่อทำให้เกิดการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและพัฒนาการของการประสานประโยชน์ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เพื่อรองรับการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า.. ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกรอบในการดำเนินการคือ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดกิจกรรมร่วมกันในการส่งเสริมการวิจัย การนำเสนอข้อมูลจากการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาศึกษาญัตติ และการพิจารณาศึกษาเรื่องใด ๆ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายของประเทศ  โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับผิดชอบในการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งโจทย์วิจัย ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม การนำเสนอข้อมูลทางการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดการรับรู้แก่สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรในกระบวนการนิติบัญญัติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติรับผิดชอบในการสนับสนุนทุนวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสังเคราะห์ สรุปผลการวิจัย และการนำเสนอข้อมูลความรู้จากการวิจัย พร้อมทั้งการประสานงานกับนักวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้มีการลงนามร่วมกันเป็นต้นไป 

โดยมีระยะเวลาสามปี เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกด้านและทุกมิติของประเทศ ต่อไปการออกแบบทางด้านกฎหมาย การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติจะได้รับความเชื่อมั่นจากภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น  เพราะนำกระบวนการวิจัยและพัฒนามาช่วยสนับสนุน การที่ฝ่ายนิติบัญญัติเห็นความสำคัญของการนำกระบวนการวิจัยและพัฒนามาสนับสนุนการทำงาน จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการออกกฎหมายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้ โดยตั้งอยู่ในหลักการและข้อมูลทางการวิจัยที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...