อว. จัดบรรเลงเพลงคลาสสิก​ คารวะผู้กล้าและผู้เสียสละด้วยเสียงเพลง ดนตรีที่สกลนคร ...

เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดเวทีบรรเลงเพลง คารวะผู้กล้าและผู้เสียสละด้วยเสียงเพลง ดนตรีที่สกลนคร จากโครงการวิจัยพื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรีเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์จินตนาการใหม่โดยอาศัยร่องรอยวิถีชีวิตของชุมชนผ่านศิลปินในท้องถิ่นผู้สืบทอดวัฒนธรรมดนตรีของชุมชน และโครงการขยายผลต่อยอดนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่ให้เป็นมรดกชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข หัวหน้าโครงการวิจัย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข, ควบคุมการบรรเลงวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า โดย ดร. ธีรนัย จิระสิริกุล และ สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมประกอบบทเพลง โดย ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อว., สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า.. เมืองสกลนคร หรือเรียกอีกชื่อว่า เมืองหนองหารหลวง เป็นดินแดนแหล่งธรรม พื้นที่ราบภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงาม​ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ของจังหวัดสกลนคร​ ในวัยเด็กผมเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญและมีความคุ้นเคยกับ​ศาสนาคริสต์ซึ่งในโบสถ์จะมีการขับร้องเพลงอยู่เป็นประจำและ​มีท่วงทำนอง​อันไพเราะ​หากกล่าวถึงศิลปะทางดนตรีนับเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน การถ่ายทอดการแสดงศิลปะทางดนตรีในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นการรังสรรค์ท่วงทำนองบทเพลงคลาสสิก​อันเป็นเอกลักษณ์ดนตรี​สามารถ​เชื่อ​ม​ทุก​ ๆ​ ศาสนา​เข้าหากัน​ได้​อย่างลงตัว ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข  เปิดเผยว่า.. คริสต์ศาสนาเป็นพื้นฐานของเพลงคลาสสิก ดนตรีอยู่คู่กับคริสต์ศาสนามาตลอด ในพิธีกรรมและการสวดภาวนาใช้เพลงเพื่อสื่อสารกับพระเจ้า มีบทเพลงสำคัญของคริสต์ศาสนา โดยเฉพาะในสมัยแรกๆ ดนตรีต้องอาศัยเพลงสวด อาทิ บทสวดเกรกอเรียน (Gregorian Chant) ซึ่งเป็นบทสวดที่สำคัญของคาทอลิก ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ มีการสวดร้องเพลงในโบสถ์ ซึ่งคาทอลิกทุกคนสามารถที่จะร้องเพลงของวัดได้อย่างไพเราะ ร้องได้เต็มเสียง ร้องเพลงอย่างตั้งอกตั้งใจและด้วยความเต็มใจร้อง “ เสียงใสออกมาจากจิตใจที่สะอาด ” การได้พบประวัติศาสตร์ของชุมชนที่สำคัญครั้งนี้ สามารถบอกคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บันทึกเรื่องราวโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อแบ่งปันความรู้ ให้โอกาสสังคมได้ทำความเข้าใจ อีกทั้งยังมีประติมากรรมหินอ่อน เทวดามีคาแอล (St. Michael) ที่ตั้งไว้หน้าโบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เทวดามีคาแอล “ มีคาแอล ” แปลว่า ใครเล่าจะมาเทียบเท่าพระเป็นเจ้า อัครเทวดาแห่งความคุ้มครอง และปกป้องพระศาสนจักรคาทอลิก ดังนั้นดนตรีจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญของคริสต์ศาสนา ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงได้นำวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้าเข้ามาเล่นดนตรีที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ มาแสดงบทเพลงคลาสสิกเพื่อคารวะผู้กล้าและคารวะผู้เสียสละด้วยเสียงเพลง สู่การขยายศิลปะทางด้านดนตรีต่อไป
ทั้งนี้ การแสดงดนตรีที่สกลนครได้จุด “ ประกาย ” แสงสว่างไสวทำให้คนในพื้นที่ได้มองเห็น และตระหนักถึงการรักษาบทเพลงพื้นบ้านให้คงอยู่ เป็นประกายที่สำคัญ ในโอกาสนี้ได้จัดการแสดงบรรเลงบทเพลงเปิดการแสดงด้วยเพลงโหมโรง เป็นเพลงโหมโรงประกอบด้วยเรื่องราววิลเลียมเทล เพลงรอสซินี,เพลงซองทูเดอะมูน ขับร้องโดย คุณศศินี อัศวเจษฎากุล เป็นบทเพลงวิงวอนให้พระจันทร์นำความรู้สึกของเธอไปบอกให้แก่คนรักเป็นบทเพลงที่ไพเราะรัญจวน นิยมนำมาขับร้องเดี่ยว .. เพลงเลาดาเต โดมินุม ขับร้องโดย คุณกมลพร หุ่นเจริญ เพลงบทนี้นิยมนำมาขับร้องในงานเทศกาลหรือในสถานที่สำคัญทางศาสนาเพื่อรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า .. เพลงอาเวมารีอา ขับร้องโดย คุณกมลพร หุ่นเจริญ เป็นบทเพลงบทภาวนาของชาวคาทอลิก .. เพลงนีซุนดอร์มา ขับร้องโดย คุณฉันทัช นีล ไนท์ และ การแสดงไวโอลินคอนแชร์โต หมายเลข 3 ในบันไดเสียงจีเมเจอร์ ผลงานลำดับที่ 216 โดย คุณสิทธิชัย เพ็งเจริญ .. เพลงมั่นใจในพระองค์ ขับร้องโดย คุณกมลพร หุ่นเจริญ เพลงมั่นใจในพระองค์ ประพันธ์โดย คุณพีรสันติ จวบสมัย เป็นบทเพลงประจำอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล .. เพลงทะเลชีวิต ขับร้องโดย คุณอิสรพงศ์ ดอกยอ .. เพลงโปรดเปลี่ยนแผ่นปังบูชา ขับร้องโดย คุณกมลพร หุ่นเจริญ .. เพลงมิตรสหาย ขับร้องโดย คุณศศินี อัศวเจษฎากุล .. เพลงแสงดาวแห่งศรัทธา ขับร้องโดย อิสรพงศ์ ดอกยอ .. การนำวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้าออกไปแสดงในท้องถิ่นไทย เป็นการบุกเบิกวัฒนธรรมเพลงแนวใหม่ โดยแสดงเพลงของท้องถิ่น เปิดให้เข้าชมฟรี การฟังเพลงที่ไม่มีพรมแดนขวางกั้น การสร้างให้นักดนตรีมีอาชีพ มีเกียรติเชื่อถือได้ และเป็นโอกาสที่ทำให้นักดนตรีได้แสดงอวดฝีมือ “ ฝีมือดนตรีไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ”

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

" ดร.โฆสิต " นำทีม ' กรุงเทพ 24 ชั่วโมง ' ตั้งสัตยาธิฐาน ทำงานเพื่อ กทม. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...