วช. พร้อมขับเคลื่อน สังคมไร้ความรุนแรง ปลอดภัยจากอาชญากรรม ...

ที่ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร / วานนี้ (3 พฤษภาคม 2565) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดการสัมมนาเสนอผลการศึกษาต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมการข่มขืนกระทำชำเราทางสังคม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด และร่วมปาฐกถาพิเศษ “ บทบาทสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อการสนับสนุนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย ” รศ.ดร.สุณี  กัลป์ยะจิตร หัวหน้าโครงการวิจัย และทีมนักวิจัยได้นำเสนอสรุปผลการวิจัย “ ต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ” พร้อมทั้งร่วมกันเสวนาหัวข้อ “ เมื่อสังคมไทยปลอดภัยจาก (ภัย) ข่มขืน ” โดย คุณปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย ซึ่งการสัมมนาเสนอผลการศึกษาโครงการ ต้นแบบการสร้างเครื่องป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา เป็นการนำเสนอผลการวิจัยจากแผนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก วช. ซึ่ง เป็น 1 ในมิติของการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมไทย ภายใต้ สังคมคุณภาพและความมั่นคง ในแผนงานหลัก ทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต แผนงานย่อย สังคมไทยไร้ความรุนแรง ความรุนแรงในสังคมไทยถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศที่สามารถเกิดขึ้นได้กับประชาชนทุกกลุ่มเพศ และทุกวัย ดังนั้นการลดความรุนแรงในสังคมไทยจึงถือเป็นโจทย์ท้าทายหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคมให้กับคนไทยได้อย่างมั่นคง และสามารถนำไปสู่การลดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย วช. มุ่งหวังว่าแผนงานวิจัย “ ต้นแบบการสร้างเครื่องมือ ป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ” รวมถึงการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับบทบัญญัติในคดีทางเพศ กฎหมาย ที่จะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์ และในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เพื่อช่วยลดปัญหาความรุนแรงทางเพศและยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยให้แก่คนไทย ช่วยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมไร้ความรุนแรงต่อไป

รศ.ดร.สุณี  กัลป์ยะจิตร แห่ง มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า.. การศึกษาโครงการวิจัย จากการสร้างเครื่องมือป้องกันเพื่อลดปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เป็นการให้ความรู้ มาตรการ รูปแบบ แนวทางปฏิบัติ โดยผ่านสื่อวีดิทัศน์ แอปพลิเคชัน แผ่นพับความรู้ โดยแนวทางการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา โดยการจัดทำสื่อเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โรงเรียนต้องส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะวิธีการรับมือเบื้องต้น ภายใต้สถานการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน ทั้งในกลุ่มครู อาจารย์ และนักเรียน เพื่อให้เกิดการรับมือหากกรณีที่ต้องพบเจอกับสถานการณ์จริง อีกทั้งสามารถหลบหลีกจากสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างปลอดภัย โรงเรียนต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่นักเรียน การเคารพสิทธิความเสมอภาคระหว่างเพศ การแสดงพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ผู้นำชุมชนร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะ มีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อลดจุดเปลี่ยวในชุมชน ติดตั้งกล้อง CCTVในชุมชนเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิดทางเพศเพื่อเป็นการสอดส่องดูแลบุตรหลานเพิ่มความตระหนักรู้แก่คนในชุมชน ชุมชนปลอดภัยจากภัยอาชญากรรมสำหรับช่วงการเสวนา “ เมื่อสังคมไทยปลอดภัยจาก (ภัย) ข่มขืน ” คุณปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เปิดเผยว่า.. ปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โครงการจู่โจมเซฟตี้ ทีน โซน (Safety teen zone) ที่ได้ดำเนินการมาแล้วนั้นเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน โดยความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกตรวจคุมเข้มในพื้นที่ล่อแหลมไม่ให้เกิดแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันเหตุร้ายภัยรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นทุกคนในสังคมจึงมีส่วนร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลานในสังคมไทยให้ปลอดภัยจากภัยข่มขืน


https://vt.tiktok.com/ZSd55DyC5/

ทั้งนี้ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนจึงเป็นกำลังที่สำคัญในการให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมให้กับเยาวชนไทย งานวิจัยโครงการดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยในการลดปัญหาภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นหากพิจารณาสภาพสังคมการทำให้ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุข ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน งานวิจัยต้นแบบชุดความรู้เครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา และการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติในคดีทางเพศกฎหมายการข่มขืนกระทำชำเราในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผลลัพธ์ที่ได้จากนวนวัตกรรมตกรรมจะนำไปสู่การลดปัญหาอาชญากรรมทางเพศที่จะเกิดในอนาคต มีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก้ปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริง ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’