CP LAND เดินหน้าพร้อมพันธมิตร สานต่อ Solar Cell for Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ...

9 กรกฎาคม 2567 - บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เดินหน้าพร้อมพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย เทศบาลบ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 กองพันทหารขนส่งที่ 23 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 กรมสรรพสามิต หจก.สุรศักดิ์ คัชมาตย์ การโยธา BMW Nithiboon (นิธิบูรณ์)  Nippon Paint โรงพยาบาลพิษณุเวช หอการค้าจังหวัดและ YEC พิษณุโลก  สานต่อ ‘ Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ ’ ปีที่ 2 ที่ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางการตอบแทนสังคม (Social Contribution) ภายใต้ปรัชญาพื้นฐาน ‘ คุณภาพเพื่อทุกชีวิต ’ หรือ ‘ Accessible Communities for Life ’ ของ CP LAND ที่ต้องการส่งมอบความสุขให้แก่ชุมชนที่ห่างไกล “ แม้ในพื้นที่ ที่ห่างไกล ความสุขก็จะไปเป็นแสงสว่าง ” และ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

บรรยายใต้ภาพ : นายกนธีร์ ติรวิภาส (คนขวาสุด) หัวหน้าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND พร้อมด้วย นายอภิชาติ สินธุมา (คนที่ 2 จากซ้าย)
ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มธุรกิจภูมิภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ CP LAND และ
นายเอกชัย นาคเสน (คนซ้ายสุด) ผู้จัดการโครงการ CSR Solar Cell For Life จังหวัดพิษณุโลก .ส่งมอบโครงการ Cell For Life ความสุขเดินทางได้ ’ ปีที่ 2 ให้แก่ นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ...

Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ เป็นโครงการที่ส่งมอบแสงสว่างจากพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า เดินหน้าต่อเนื่องจากปี 2566 ที่ได้เริ่มโครงการต้นแบบที่ชุมชนคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมอบนวัตกรรมเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 80 ต้น ระยะทางรวมราว 5 กิโลเมตร คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท และ ต่อเนื่องในปีที่ 2 ที่ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นแบบการตอบแทนสังคม (Social Contribution) ของ CP LAND ซึ่งจะมีการศึกษาการต่อยอดต่อไป และ พร้อมเปิดรับพันธมิตรที่ต้องการขยายความร่วมมือเพื่อไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆในอนาคตต่อไป


นายกนธีร์ ติรวิภาส หัวหน้าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เปิดเผยว่า.. โครงการ Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ในครั้งนี้ถือเป็นความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทาง CP LAND ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการมอบความสุขให้แก่ชุมชนอีกครั้ง ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ดำเนินธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้านหลัก  (Heart) ด้วยใจที่ยั่งยืน (Health) สร้างสังคม (Home) เพื่อสิ่งแวดล้อม ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 5 เป้าหมายด้วยกัน ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย เป้าหมายที่ 9 การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 11  การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน  เป้าหมายที่ 13  การปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เป้าหมายที่ 17 การเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการมอบแสงสว่างจากพลังงานสะอาด ที่เป็นหนึ่งในการยกระดับโครงสร้างขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ดังกล่าว ของต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ที่ขาดแคลนไฟฟ้าในบางพื้นที่ การมอบเสาไฟโซลาร์เซลล์ ในครั้งนี้จึงถือเป็นการส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืน ที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถมีชีวิตที่ดีและปลอดภัยขึ้นได้  อีกทั้งยังได้การช่วยเหลือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนทั้งแรงกายและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้ง  ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจ ตอบแทนสังคมกันอย่างแท้จริง 


นายอภิชาติ สินธุมา ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มธุรกิจภูมิภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND กล่าวว่า.. การติดตั้งระบบเสาไฟโซลาร์เซลล์ในครั้งนี้ ร่วมกันติดตั้งระบบเสาไฟโซลาร์เซลล์ จำนวน 100 ต้น รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นปีที่ 2 ที่ทาง CP LAND ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม ถือเป็นความสุขจากทั้งผู้ให้ส่งต่อไปยังประชาชนผู้รับในพื้นที่ ด้วยสรรพกำลังกว่า 100 คน จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย เทศบาลบ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 กองพันทหารขนส่งที่ 23 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ร่วมสนับสนุนกำลังพล กว่า 50 นาย, กรมสรรพสามิต สนับสนุนน้ำดื่ม หจก.สุรศักดิ์ คัชมาตย์ การโยธา ร่วมสนับสนุนรถยกและกำลังคน BMW Nithiboon (นิธิบูรณ์) ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน Nippon Paint ร่วมสนับสนุนสีทาเสาไฟฟ้า โรงพยาบาลพิษณุเวช บริการรถพยาบาลดูแลทีมงานติดตั้งเสาไฟฟ้า หอการค้าจังหวัดและ YEC พิษณุโลก ดูแลการถ่ายภาพกิจกรรม และ พี่น้องประชาชนต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันติดตั้งระบบเสาไฟโซลาร์เซลล์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทางสัญจร ช่วยให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยการกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เนินมะปรางอีกด้วย


นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6 กล่าวว่า.. โครงการนี้เป็นประโยชน์ได้ร่วมสร้างความสุขให้กับชุมชนที่ยังมีความต้องการแสงสว่างและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยเช่นกัน

ร้อยโท ปิยพัทธิ์ สวัสดิเทพ ผู้บังคับกองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบาที่ 2 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กล่าวว่า.. การดูแลประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของทหาร ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกๆโอกาส เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข ทั้งในปัจจุบันและในอนาตคตต่อไป

นาวาอากาศเอก ณวรุณ ดีมา รองผู้บังคับการกองบิน 46 กล่าวว่า.. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมในการติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 20 นาย เป็นโครงการที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทางภายในชุมชน 

นายแอนดรู นิตยเมฆินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู นิธิบูรณ์ จำกัด (BMW Nithiboon) ตัวแทนจำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู ภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า.. BMW Nithiboon รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในจ.พิษณุโลก และมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันให้เกิดโครงการดีๆขึ้น  โดย BMW Nithiboon พร้อมสนับสนุนรถยนต์ BMW ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าร่วมดูแลแขกผู้เกียรติในการเดินทางร่วมโครงการส่งมอบเสาไฟฟ้าของโครงการ 

นายสุขเกษม นทีทอง ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Nippon Paint กล่าวว่า.. Nippon Paint รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพราะไม่เพียงแต่โครงการนี้จะเพิ่มพูนความสุข ความปลอดภัยให้แก่ชุมชน แต่ยังเอื้อประโยชน์ ต่อเติมโอกาสในการดำเนินชีวิตให้สะดวกมากขึ้น ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน ช่วยสร้างรายได้ในชุมชน นับเป็นการสร้างสรรค์สังคมยั่งยืนที่ให้ประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนี้หลักการของโครงการฯยังสอดคล้องกับหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานของ Nippon Paint ในด้านการลดการใช้พลังงาน เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอีกด้วย 


นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวว่า.. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘ Solar Cell for Life ความสุขเดินทางได้ ’ ปีที่2 นับเป็นความภูมิใจของเราที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่มีความหมายต่อคน ชุมชน และสังคม ร่วมมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้การความรู้แก่ชุมชนเพื่อสามารถดูแลและบํารุงรักษาระบบไฟเทคโนโลยีล่าสุดได้เอง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนของ PRINC  ที่มีเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยการใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดข้อจำกัดในการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ขอขอบคุณ CP LAND ที่มุ่งมั่นตั้งใจและริเริ่มโครงการดีๆ เพื่อคน ชุมชน สังคมอย่างแท้จริง ทำให้เราได้เห็นความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวัน ...

#CPLAND#ซีพีแลนด์#CPLANDคุณภาพทุกชีวิต#คุณภาพเพื่อทุกชีวิต#ความสุขเดินทางได้ #โซลาร์เซลล์ #AccessibleCommunitiesforLife #ความสุขเดินทางได้ #แม้ในพื้นที่ที่ห่างไกลความสุขก็จะไปเป็นแสงสว่าง #SolarCellForLife #SolarCell

เกี่ยวกับ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ซี.พี. แลนด์ หรือ CP LAND ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมไคซ์ – KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ...

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.CPLAND.co.th ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...