ผบ.ทอ. เปิดการประชุมชี้แจง นโยบายการบริหารกำลังพล กองทัพอากาศ พ.ศ.2567 - 2570 ...

ที่ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ / เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 - 2570 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยสายวิทยาการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้รับผิดชอบด้านบริหารกำลังพล ร่วมในพิธี 

การประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 - 2570 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นโยบายการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน มีความเข้าใจในนโยบายการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศอย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารและบรรจุกำลังพลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เราจำเป็นต้องปรับลดจำนวนลง โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดที่เล็กลงและพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2566 ยังกำหนดให้เหล่าทัพ ต้องปรับลดจำนวนการบรรจุกำลังพลในทุกชั้นยศอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 5 ภายในเดือนกันยายน 2570โดย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมฯ ตอนหนึ่ง ว่า.. “ นโยบายดังกล่าวส่งผลให้กองทัพอากาศต้องกำหนดแนวทางการปรับลดกำลังพล พร้อมทั้งวางแผนรองรับสถานการณ์ เพื่อให้หน่วยยังคงดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและนำหลักคิดการพัฒนากระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้ในการบริหารกำลังพลและช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมุ่งพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานได้หลากหลายสายวิทยาการ รวมถึง สามารถทำงานแบบ Cross Function และ Multi-Domain ได้ โดยมี “ คุณภาพเหนือปริมาณ ” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “ กองทัพอากาศที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ Unbeatable Air Force ” ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและให้ทุกท่านได้รับทราบถึงทิศทางการบริหารจัดการกำลังพลกองทัพอากาศในภาพรวมอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบายการปรับลดกำลังพลของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งเข้าใจถึง แนวทางการใช้งานกรอบการบรรจุกำลังพลของกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 - 2570 ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ โครงสร้าง และอาวุธยุทโธปกรณ์ ภายใต้บริบทในปัจจุบัน ”ทั้งนี้ พลอากาศโท สุชาติ  เทพรักษ์ เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามนโยบายด้านกำลังพลของกองทัพอากาศ ได้รับมอบเล่มนโยบายการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 - 2570 จากผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกำลังพลของกองทัพอากาศต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...