สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน จัดงาน " ศาสนสัมพันธ์ ไทย-อาเซียน "

ที่ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ / เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาทั้ง พุทธ, คริสต์, อิสลาม, ฮินดู และ ซิกซ์ เข้าร่วมเสวนา ในประเด็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนา การนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่แตกต่างกันมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สาม โดยในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

ต่อเนื่องด้วย การมอบรางวัล " ปริญญาชีวิตบัณฑิตคุณธรรม " ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแด่ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ผู้ที่ดำรงคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน บุคคลผู้พัฒนา บุกเบิก ริเริ่มสร้างสรรค์งานและความสำเร็จด้วยหลักสัมมาชีพ  รวมถึงมีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน จึงขอประกาศยกย่อง อาจารย์หมอสุพัฒน์ บุญแสง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสมุนไพรไทยเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำทักษะประสบการณ์ การจัดการความรู้ มาสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานก่อให้เกิดคุณค่าในอาชีพและกิจการที่ยั่งยืน รวมถึงเผยแพร่ถ่ายทอดให้กับบุคคลรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อยอดต่อไป 

และขอมอบรางวัล " ปริญญาชีวิต บัณฑิตคุณธรรม " สำหรับความดีงามนี้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ผศ.ดร. กิตติภพ สิงห์อ่อน ประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเชียน ด้านการศึกษา เป็นตัวแทนมอบ

     

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม " สืบสานตำนานศิลป์คติชนวิทยา " ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในงานนี้มีพิธีมอบใบประกาศผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาคติชนวิทยา ให้กับบุคคลผู้นำองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทย ภายใต้ชื่อ " ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้านการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค "

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...