สบพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับ ป.โท, ป.ตรี, ปวส. และ เทียบเท่าอนุปริญญา ปี 2567 ...

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ระดับเทียบเท่าอนุปริญญา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรงอิสระ) ไม่ผ่านระบบ TCAS โดยหลักสูตรที่เปิดรับสมัครมีดังนี้..

1.หลักสูตรระดับปริญญาโท

- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน  

2.หลักสูตรระดับปริญญาตรี

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน 6 วิชาโท ประกอบไปด้วย

- วิชาโทการจราจรทางอากาศ

- วิชาโทการท่าอากาศยาน

- วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ

- วิชาโทโลจิสติกส์การบิน

- วิชาโทธุรกิจสายการบิน

- วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (แผนการศึกษาเทียบโอน) 

ประกอบไปด้วย

- วิชาโทการท่าอากาศยาน

- วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ

- วิชาโทโลจิสติกส์การบิน

- วิชาโทธุรกิจสายการบิน

- วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

      2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 

- แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน)

- แผนการศึกษาแบบเอกโท (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี)

       2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 

(แผนการศึกษาเทียบโอน)

- แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน : AVT)

        2.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

- วิชาเอกซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

- วิชาเอกผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน

- สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน

4.หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ประกอบไปด้วย

- สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aeroplane Mechanic-B1.1,B1.2) 

- สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (Aeroplane Mechanic-B2)

ผู้สนใจ สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่.. อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลา 09.00 – 15.00 น. หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารองค์กร โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 3621, 2210, 2212 และ Facebook : สถาบันการบินพลเรือน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...