ก.ท่องเที่ยวฯ จับมือ รฟฟท. และ ขสมก. อำนวยความสะดวก นทท.ผ่านระบบ “ Ease of Traveling ” บน Web Portal : Entry Thailand ...

ที่ ห้องประชุมบุรฉัตร ชั้น 1 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ / เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2567 นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยมีนายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และ นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยทั้ง 3 หน่วยงานมุ่งหวังที่จะร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่าง กทม.และจังหวัดต่างๆ ผ่านระบบ “ Ease of Traveling ” ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียง กระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่างๆ อันจะเป็นการกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างสะดวกสบายและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมบูรณาการความร่วมมือระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (สายสีแดง) และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งเป็นการจับมือกันในการส่งต่อผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงไปยังจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นจังหวัดเป้าหมายของประเทศ ซึ่งการบูรณาการครั้งนี้มีความครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางทั้งระบบรางและการเดินทางโดยรถประจำทาง ซึ่งเป็นการให้บริการภาครัฐที่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยตอบสนองต่อการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่นักเดินทางได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร และได้รับประสบการณ์จากทัศนียภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว โดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าภาคการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของไทยให้เจริญรุดหน้าด้วยรายได้จำนวนมากจากการที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทย ดังนั้น ภาครัฐควรต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มความสะดวกและลดข้อจำกัดให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการดำเนินงานที่สนองตอบนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่เห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพื่อการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้บูรณาการการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) บน Web Portal : Entry Thailand ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง 

การบูรณาการการทำงานครั้งนี้ถือเป็นความสำคัญของการเชื่อมโยงระบบคมนาคมทั้งระบบในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด มีการดำเนินการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถไฟที่เชื่อมโยงภายในกรุงเทพมหานครระหว่างสถานีต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว หรือที่สามารถเดินทางต่อโดยการเดินทางทางอากาศ ทางบก และทางเรือได้อย่างสะดวก และเชื่อมโยงไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองที่เป็นท่าอากาศยานที่เป็นประตู (Gateway) ไปยังจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศ อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่จังหวัดต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองใกล้เคียงต่อไปในอนาคต 

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า.. เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) เพื่อเป็นการสนับสนุน และเชื่อมโยงระบบข้อมูลต่างๆในด้านการให้บริการของรถไฟฟ้าชานเมือสายสีแดง มาไว้บนเว็บไซต์ Entry Thailand (www.entrythailand.go.th) ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่มีความครบวงจร มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลให้แก่ผู้เดินทาง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยภายในพิธีฯ มีการลงนามร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานประกอบด้วย นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาววิริยา เนตรน้อย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และตัดสินใจเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต

โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง โซเชียลมิเดียทุกแพลตฟอร์ม Facebook Fan Page, Twitter , Instagram, Youtube, Tiktok พิมพ์ชื่อ “ RED Line SRTET ” หรือ ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง และ www.srtet.co.th ...

“ มากกว่าการเดินทางคือ ...ความพิเศษ ” รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...