“ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ” อพท. ขานรับนโยบาย Soft Power พร้อมปักหมุดดันแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่พิเศษผ่านมาตรฐานสู่เวทีโลก ...

อพท. จัดงาน “ DASTA FORUM 2024 ในวาระพิเศษครบรอบ 20 ปี อพท. ” ร่วมเดินทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 เตรียมปักหมุดพัฒนาพื้นที่พิเศษตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลเรื่อง Soft Power และผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและพื้นที่เตรียมประกาศเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวในระดับโลก 

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า.. ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา อพท. ได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการลงไปประสานงานและประสานการใช้อำนาจและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Development) กล่าวคือ ทำทุกเรื่องเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาต้องยืนอยู่บนหลักการความยั่งยืนและสมดุลใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ อพท. จึงได้จัดงาน DASTA FORUM 2024 ในวาระพิเศษครบรอบ 20 ปี อพท. ภายใต้แนวคิด “ 20 ปี อพท. การเดินทางเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่การท่องเที่ยวของไทย ” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของ อพท. และนำเสนอผลงานที่สำคัญตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

** 9 พื้นที่พิเศษ ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยืนยืนในประเทศไทย **

ภายในงาน อพท. ได้นำเสนอพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้ประกาศแล้ว 9 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 2) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 3) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 4) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย 5) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 6) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง 7) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 8) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย และ 9) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกะเจ้า โดยได้นำอัตลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่มานำเสนอ

ความสำคัญของการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สืบเนื่องจาก พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีทรัพยากรและมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงและหลากหลาย  การดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ “พื้นที่พิเศษ” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน เพราะเป็นการพัฒนาที่ใช้หลักการเชิงวิชาการและเชิงเทคนิคมาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว (Pain Point) ของพื้นที่ และแก้ปัญหาความซับซ้อนหรือไม่มีเจ้าภาพชัดเจนในการพัฒนา เพื่อนำมากำหนดเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ร่วมกันและเกิดการบูรณาการการพัฒนาอย่างแท้จริง
** ผลสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 20 ปี **

อพท. ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและให้เกิดความยั่งยืน โดยมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้เกิดความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยใช้แนวทางตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) จนได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกและได้รับรางวัล Green Destinations Top 100 Stories จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย  พื้นที่ตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย พื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด และพื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ และล่าสุด “ เชียงคาน ” ได้รับเหรียญเงินแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก Green Destinations Award แห่งแรกในอาเซียน อีกด้วย

นอกจากนี้ อพท. ยังร่วมพัฒนาและยกเมืองสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) จำนวน 4 เมือง ได้แก่.. สุโขทัย (เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) เพชรบุรี (เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร) เชียงราย (เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ) และสุพรรณบุรี (เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี) รวมทั้งยังได้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จนได้รับรางวัล PATA Gold Awards 5 รางวัล ได้แก่ 1) การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มสตรีในพื้นที่พิเศษภายใต้แบรนด์ “ น่านเน้อเจ้า ”  2) การสืบสานรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเยาวชนที่ยั่งยืน “ DASTA NAN Youth Club ” 3) การพัฒนาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (Certificate in CBT Integrated) 4) การสนับสนุนชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ฟื้นคืนชีวิตให้มรดก (Heritage) ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และ 5) การฟื้นฟูชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรีให้กลับมามีชีวิตด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม** ก้าวต่อไปในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการผลักดัน Soft Power ในพื้นที่พิเศษ **

นับจากนี้ อพท. ยังคงเตรียมปักหมุดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทาง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) เชื่อมโยงพื้นที่พัฒนาที่สำคัญเพื่อสร้างความสมดุลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามจุดเน้นของแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนทุกภาคีการพัฒนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ Co-Creation & Co-Own คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมเป็นเจ้าของ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกัน
ทั้งนี้ อพท. จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ 4 ด้านเพื่อมุ่งสู่ “ การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสู่การเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยให้เป็นเมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ ” ได้แก่ 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 2) เพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น 3) พัฒนา Soft power สนับสนุน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษก้าวเข้าสู่การยอมรับในเวทีระดับโลก ต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’