วช. จัดงาน “ วันนักประดิษฐ์ 2567 ” ยิ่งใหญ่ โชว์สิ่งประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติ ประชัน กว่า 1,500 ผลงาน ...

ที่ อีเวนต์ ฮอลล์ 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา / เมื่อวันที่ 2 ก.พ. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยและการประดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ องค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ จัดงาน “ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ” (Thailand Inventors’ Day 2024) ภายใต้แนวคิด “ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ ” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “ กังหันน้ำชัยพัฒนา ” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ” และเพื่อสนับสนุนผลงานการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย พร้อมก้าวสู่เวทีในระดับโลก โดยภายในงานมีการประชันผลงานการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นโดยฝีมือคนไทยกว่า 1,500 ผลงาน 
ทั้งนี้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ การวิจัยและนวัตกรรม ฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ” และกล่าวในพิธีเพื่อนำเข้าสู่งาน “ วันนักประดิษฐ์ ” ประจำปี 2567 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน และมี Mr. Alireza Rastegar President of the International Federation of Inventors; Associations (IFIA) กล่าวแสดงความยินดี  พร้อมมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัด อว., ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม, ผู้บริหาร อว., ผู้บริหารหน่วยงาน, ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และ ผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า.. การที่ประเทศจะพัฒนาก้าวหน้าในปัจจุบัน การวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน และผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ถูกนำมาใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทย ที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ อว. เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นที่พึ่งของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนแก้ไขปัญหาสำคัญทางสังคม ซึ่งเน้นความสำคัญ คือ “ เอกชนนำ รัฐสนับสนุน ” เนื่องจากการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ดีนั้น ผู้ใช้ประโยชน์ควรเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าควรทำอย่างไร องคาพยพของ อว. พร้อมดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง และสร้างความร่วมมือในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อกำหนดเป้าหมายให้ตรงกัน มุ่งส่งเสริมการสร้าง และสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมในทุกระดับ 


“ ปัจจุบัน อว. ได้สร้างงานวิจัยที่คำนึงถึงประเด็นสำคัญของประเทศ และของโลก เช่น Go Green, พอเพียง, ความยั่งยืน, Carbon Neutrality และ AI เป็นต้น เพราะโลกยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการเติบโตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ได้มอบนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในส่วนของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในด้านของ ววน. นั้น มีนโยบายที่สำคัญ 4 ข้อด้วยกันคือ 1.) สนับสนุน ววน. ในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรม สร้างอุตสาหกรรมใหม่ 2.) กำหนดสัดส่วนการลงทุน ววน. ในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งที่เป็นส่วน Applied Science หรือ Frontier Research โดยขอให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แต่ไม่ปิดกั้นโอกาสให้นักวิจัยค้นพบเรื่องใหม่ ๆ 3.) ส่งเสริม Start Up โดยให้มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็น Incubator และสนับสนุนกลไก Matching Fund และ 4.) พัฒนาคน พัฒนานักวิย ไปพร้อมกับการพัฒนานวัตกรรม โดย อว. พร้อมเร่งผลิต นักประดิษฐ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้นำผลงานมาใช้พัฒนาประเทศได้จริง เพื่อยกระดับนำไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ” รมว.อว.กล่าว

ด้าน ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า.. การจัดงาน “ วันนักประดิษฐ์ ” ประจำปี 2567 หรือ Thailand Inventors’ Day 2024 วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านการประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ กว่า 1,500 ผลงาน ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนิทรรศการ ไฮไลต์ อาทิ.. นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า การป้องกันภัยพิบัติ การอยู่ร่วมกันระหว่างป่า คน ชุมชน และช้างป่า การเกษตรวิถีเมือง เป็นต้น ซึ่งภายในนิทรรศการดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักและให้เห็นความสำคัญของการวิจัยการประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประเทศ ที่สอดรับกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น วันนักประดิษฐ์ จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้กับนักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการต่าง ๆ จากทั้งภายในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้ก้าวสู่โลกยุคใหม่ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีความสนใจเข้าร่วมชมงาน “ วันนักประดิษฐ์ 2567 ” (Thailand Inventors’ Day 2024) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อีเวนต์ ฮอลล์ 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...