มจพ. เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน พร้อมเป็นผู้นำในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่คาร์บอนในความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2040 ...

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 / ที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) ภายใต้ “Theme : Actions toward a carbon neutral society” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายฯ ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร  และเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ. ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ. กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชัย อร่ามศรี  รองผู้ว่าราชการนนทบุรี  กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 พร้อมด้วย ดร.ชนะ ภูมี President Sustainability SCG, คุณชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน มจพ. และ ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประกาศเจตนารมณ์ ในการขับเคลื่อนนโยบาย Carbon Neutrality  ให้บรรลุเป้าหมายในปี ค.ศ. 2040 ร่วมกันต่อไป     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็น 1 ใน 16 มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือเครือข่ายยั่งยืนของสถาบันการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 47 แห่ง  เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและนานาชาติ  มจพ. พร้อมเป็นผู้นำในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ 2040  และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน เพื่อป็นการบรรลุสู่เป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ทั้ง 17 เป้าหมาย โดยมีเจตนารมณ์ที่จะประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันทางศาสนา กับภาคส่วนงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 2567 กอปรกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครบ 65 ปี (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567) นอกจากนี้ มจพ. มีเป้าหมายสูงสุดที่จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่อง net zero CO2 โดยตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามที่กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Net zero Emission ช่วยให้ประเทศชาติบรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (net zero CO2 2050) ให้ความสำคัญในการผลักดันเรื่อง net zero CO2 ด้วยความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามนโยบายของประเทศไทยและสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 2050  ทั้งนี้ มจพ. เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 ภายใต้ยุทธศาสตร์ มจพ.  ดังนั้น มหาวิทยาลัยคาดหวังที่ต้องการบรรลุเป้าหมายของ Net Zero CO2 ได้อย่างแท้จริง และต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากหลายภาคส่วนสามารถแบ่งปันความรับผิดชอบซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนในอนาคต

     


กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ " SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก " โดย  ดร.ชนะ ภูมี President Sustainability SCG และนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA),  การบรรยายพิเศษ เรื่อง " กฟผ. กับภารกิจความมั่นคงด้านพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน " โดย คุณชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากนั้นลงพื้นศึกษาดูงาน " โครงการสามคลอง สามราชธานี " ใน 5 เส้นทางดังนี้ 1) พระพุทธบาทลอยฟ้า พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดบางอ้อยช้าง ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุมชนบ้านส่วยอ้อย  2) สำเร็จ บุญหนัก ศักดิ์ใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ แดนอารยธรรมลุ่มน้ำสามคลอง สามราชธานี 3) แปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอบางกรวย ความหลากหลายทางชีวภาพ จ.นนทบุรี  4) นกแก้วโม่ง วัดสวนใหญ่ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านอกเขตอุทยาน ความหลากหลายทางชีวภาพ จ.นนทบุรี  และ 5) ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ณ สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ...

ขวัญฤทัย - ข่าว ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...