“ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ” รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืช จากกรมวิชาการเกษตร ตอกย้ำ แบรนด์เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง ...

ที่ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี / เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสือ รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืช โดยมีนาย JC Filippi (เจซี ฟิลิปเป้) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีสท์ เวสท์ ซีด เป็นผู้รับมอบ 

“ เรามีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืชของเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และกรมวิชาการเกษตร จากที่กรมวิชาการเกษตรมีนโยบายผลักดันการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชของบริษัทเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ในการยืนยันว่าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ส่งออกจากประเทศไทยปราศจากศัตรูพืชและโรค ตามข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศที่นำเข้า จากนโยบายนี้เราในฐานะภาคเอกชนเล็งเห็นว่าทางบริษัทฯ มีศักยภาพในการที่จะได้รับการรับการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นของภาครัฐที่มีต่อบริษัทเอกชน เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยภาครัฐ หรือกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนี้ในการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานในการขยายขอบข่ายตรวจโรคในเมล็ดพันธ์ุเพิ่มเติมเพื่อการส่งออกต่อไป ” นาย JC Filippi (เจซี ฟิลิปเป้) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีสท์ เวสท์ ซีด กล่าว


ที่ผ่านมา อีสท์ เวสท์ ซีด ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มวิจัยการกักกันพืช สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA) เพื่อร่วมกันปรับปรุงมาตรฐานการรับรองการตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองโรคในเมล็ดพันธุ์ตามข้อกำหนดในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ เพื่อการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งความร่วมมือนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของอีสท์ เวสท์ ซีด ในการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงถึงมือเกษตรกรปี พ.ศ. 2564 กรมวิชาการเกษตรมีนโยบายให้บริษัทเอกชนยื่นความประสงค์ขอรับการตรวจสอบการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช ทางอีสท์ เวสท์ ซีดได้เข้าร่วมในการขอรับรองมาตรฐานนี้ และเมื่อ 13 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาทางอีสท์ เวสท์ ซีด  ได้การรับรองจากกรมวิชาการเกษตรว่าห้องปฏิบัติการตรวจสอบสุขภาพเมล็ดพันธุ์ของฝ่ายประกันคุณภาพ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรในการตรวจสอบโรคไวรัส ToBRFV ที่สำคัญในพริกและมะเขือเทศ 

จากการรับรองนี้ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและได้ยื่นขอขยายขอบข่ายความสามารถในการตรวจสอบโรคต่อไปนี้.. 

 1. BFB โดยวิธีการ SE-qPCR ในพืชตระกูลแตง 11  ชนิด

 2. CGMMV, SqMV โดยวิธีการ ELISA ในพืชตระกูลแตง 11  ชนิด

 3. TMV, ToMV, PMMoV โดยวิธีการ ELISA ใน มะเขือเทศ, มะเขือ, และ พริก

 4. Pospiviroids โดยวิธีการ SE-qPCR ใน  มะเขือเทศ และ พริก

“ อีสท์ เวสท์ ซีด เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคการเกษตรอย่างเสมอมา การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้นจะทำให้อุตสาหกรรมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของไทยมีการเติบโตแบบยั่งยืน เราในฐานะภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนและทำงานอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับสังคมด้านเกษตรกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ” คุณรานีวรรณ รามศิริ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) กล่าว

“ การตรวจสอบศัตรูพืชถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบศัตรูพืชของไทย และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก (World Leader of Tropical Seeds) โดยกรมวิชาการเกษตร ได้วางเป้าหมายการส่งออกเมล็ดพันธุ์มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ประสานการทำงาน ทำให้เกษตรกรและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน ”

กรมวิชาการเกษตร ใช้นโยบาย “ ตลาดนำการวิจัย ” และ “ ตลาดนำการผลิต ” โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงสำหรับเกษตรกร อีกหนึ่งของแผนการดำเนินงานก็คือ การผลักดันการรับรองห้องปฏิบัติการกำจัดตรวจสอบศัตรูพืชของบริษัทเอกชน ในการอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อยืนยันว่าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ส่งออกจากประเทศไทยปราศจากศัตรูพืชและโรค และเป็นไปตามข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศที่นำเข้า

“ ผมขอแสดงความยินดีกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อีกครั้ง สำหรับความสำเร็จในการได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จะมีความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต และการส่งออกเมล็ดพันธุ์ต่อไปในอนาคต ” นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

------------------------

คำสัมภาษณ์ : อธิบดีกรมวิชาเกษตร..

พิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืชให้ บริษัท อีสท์  เวสท์ ซีด จำกัด โดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

คำถาม..

1. ความสำคัญของการรับรองห้องปฏิบัติการสำหรับเอกชน 

คำตอบ :  เพื่อให้ห้องปฏิบัติการของเอกชนที่ได้รับการยอมรับความสามารถจากกรมวิชาการเกษตร สามารถดำเนินการตรวจสอบศัตรูพืชและนำผลการทดสอบมาใช้ประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจการค้าเมล็ดพันธุ์ให้เกิดความรวดเร็วและเพิ่มปริมาณการส่งออก และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผัก เขตร้อนคุณภาพสูงของโลก (World Leader of Tropical Seeds) ซึ่งวางเป้าหมายการส่งออกเมล็ดพันธุ์มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี

2. ทำไมบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จึงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสำหรับเอกชน

คำตอบ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด มีความพร้อมและคุณสมบัติซึ่งสามารถดำเนินการตรวจสอบศัตรูพืชตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในบริษัทฯที่ได้รับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรจึงให้การยอมรับและเชื่อมั่นความสามารถของห้องปฏิบัติการของบริษัท

3. ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออกของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด 

คำตอบ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออกและต้องผ่านการตรวจสอบศัตรูพืชจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับความสามารถ มีจำนวนเกษตรกร 1,700 ราย มีรายได้ต่อครัวเรือนเป็นเงิน.200,000-600,000 บาท/ปี ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...