วช. เปิดบ้านแถลงข่าว “ วันนักประดิษฐ์ ” และ “ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ” ปี 2567 ...

ที่ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ชั้น 1 อาคาร วช. 8 / เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันนักประดิษฐ์ และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ ” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “ กังหันน้ำชัยพัฒนา ” เครื่องกลเติมอาการที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ” ซึ่งพิเศษสุด ปีนี้ วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน " วันนักประดิษฐ์ " ประจำปี 2567 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. สำหรับการจัดงานในปีนี้ ประกอบด้วย ภาคนิทรรศการ การประกวดแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งระดับเยาวชนและระดับนานาชาติ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ได้สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์เกิดการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสมรรถนะในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้มีการผลิตองค์ความรู้ใหม่ ๆ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ รวมทั้งผลักดันผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการมอบรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลนักวิจัยดีเด่น 2) รางวัลผลงานวิจัย  3) รางวัลวิทยานิพนธ์  และ 4) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในงานวันนักประดิษฐ์ 
ทั้งนี้ วช. มุ่งหวังว่าการจัดงานวันนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่สำคัญระดับชาติอีกเวทีหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตอบโจทย์ด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ความหลากหลายจากต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม จากนานาประเทศกว่า 20 ประเทศ กว่า 600 ผลงานจากนานาชาติ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นและเป็นกลไกสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ให้เห็นความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้น อันมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสำหรับผลงานที่นำมาจัดแสดงภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ อาทิ..

1. รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น อาทิ.. 

- เครื่องสกัดเทอร์ปีนและน้ำมันหอมระเหยแบบเคลื่อนที่จากสมุนไพรและดอกไม้หอมไทยโดยใช้เทคโนโลยีก๊าซตัวทำละลายควบแน่นที่อุณหภูมิและแรงดันต่ำเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยาแพทย์แผนไทยและเวชสำอาง แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 

- อุปกรณ์ฝึกการทำงานของแขนแบบฝึกแขนสองข้าง ผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตร แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้รับรางวัลระดับดีมาก 

2. โซนตลาดสินค้าและนวัตกรรม อาทิ.. 

- เครื่องดื่มโปรไบโอติก คีเฟอร์น้ำสับปะรด และคีเฟอร์น้ำมะพร้าว แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหมด้วยนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. และกิจกรรมที่น่าสนใจในนิทรรศการ Highlight Zone อาทิ นิทรรศการ The Survival game ตะลุยแดนภัยพิบัติ ที่นำเสนอแกมหนีภัยสึนามิในโลกเสมือนจริง นิทรรศการ Fruit Fun Fair ผลไม้หรรษา ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส้มโอฉายรังสี ทุเรียน Fresh cut


และ ภายในงานแถลงข่าว ได้มีการจัดการเสวนาแนะนำ 1 ในนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 สาขานิติศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วย 


ทั้งนี้ วช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้ร่วมงานจะได้พบนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน

🟢 นิทรรศการ “ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

🟢 นิทรรศการ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ

🟢 นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ

🟢 มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024

🟢 นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024: I-New Gen Award 2024

🟢 นิทรรศการ Highlight อาทิ Youth Inventors Club กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 

และขอเชิญเข้าร่วมเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ

🟢 การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

🟢 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น

🟢 การฝึกอบรมอาชีพ

ลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติม https://inventorsday.nrct.go.th ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...