อว. จับมือ สภาวิศวกร และ 4 ทปอ. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามมาตรฐาน TABEE ...

กระทรวง อว. -  สภาวิศวกร – 4 ทปอ. ประชุมยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน TABEE  เตรียมลงนามความร่วมมือ ม.ค. 2567

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้จัดการประชุมหารือรวมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่าง อว. สภาวิศวกร และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ทั้ง 4 แห่ง โดยมี น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว.เป็นประธาน พร้อมมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาวิศวกร และคณะผู้บริหารสป.อว. ได้แก่ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผอ.กองขับเคลื่อนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนกองการต่างประเทศ ผู้แทนกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศ.ดร.พีระพงษ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล เข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเเละยกระดับคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล และผลักดันให้ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยหรือ TABEE ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานในระดับสากล พร้อมกันนี้ ได้มีการหารือถึงรายละเอียดและกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่าง อว. และ สภาวิศวกร เพื่อที่จะขับเคลื่อนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เเละสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเเละบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ขณะที่ น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. กล่าวว่า.. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว.ได้มีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน TABEE  ดังนั้น การประชุมในวันนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางและแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังประโยชน์ให้เกิดกับนิสิตนักศึกษาและผู้เรียนของไทยในการสร้างเสริมโอกาสเพื่อการเคลื่อนย้ายไปประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ และที่สำคัญผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยต่างเห็นด้วยในหลักการในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้ จะได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อว. และสภาวิศวกรในช่วงเดือนมกราคม 2567 ต่อไป


สำหรับสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน คือ การมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือและการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศมีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อตกลง Washington Accord Sydney Accord หรือมาตรฐานอื่น ๆ รวมถึงการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่ยั่งยืน สร้างความมั่นใจและสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ โดยจะสนับสนุนและเร่งผลักดันให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามาตรฐาน TABEE (Thailand Accreditation Board for Engineering Education) และสอดคล้องตามาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งในเบื้องต้น สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จาก TABEE อาจขอรับการช่วยเหลือหรือรับรองจากต่างประเทศ อาทิเช่น ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) อย่างน้อยจนกว่า TABEE (Thailand Accreditation Board for Engineering Education) จะเป็นสมาชิก Washington Accord ระดับ Signatory member ต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...