ศน. เชิญชวนนักเรียน เยาวชนทั่วประเทศ ร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เสริมสร้างคุณธรรมให้เข้มแข็งทั่วไทย ...

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล สนับสนุนให้เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย รวมทั้งร่วมอนุรักษ์ พัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศส่งนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า.. กรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติได้ร่วมสืบสาน เผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ รวมทั้งร่วมอนุรักษ์ พัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม ผ่านการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ที่สื่อถึงคุณพระรัตนตรัยด้วยท่วงทำนองไพเราะ ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวเพิ่มเติมว่า.. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท 4 ระดับ ได้แก่.. ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) และประเภททีมชายล้วน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)


นอกจากนี้ การประกวดดังกล่าวได้ส่งเสริมการนำธรรมะสู่ใจประชาชนโดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และหลักคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย " พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู " ซึ่งปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยน เข้มแข็งด้วยคุณธรรม แสดงออกถึงขันติธรรม สามัคคีธรรม มีความรับผิดชอบร่วมกัน เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความสามารถกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาทั้งนี้ สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือ โทร. 0 2209 3730 ได้ในวันและเวลาราชการ สถานศึกษาในส่วนกลางกรุงเทพฯ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 สถานศึกษาในส่วนภูมิภาคสามารถสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกจังหวัด ตามวันเวลาที่สวจ.แต่ละจังหวัดกำหนด ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...