เริ่มแล้ว !! ประชุมเครือข่าย สสส.โลก ไทยเป็นเจ้าภาพ สานพลังขับเคลื่อนสู่สุขภาวะที่เป็นธรรมของคนทุกกลุ่ม ...

ประชุมเครือข่าย สสส.โลก INHPF โดย สสส.ไทยเป็นเจ้าภาพ สานพลังขับเคลื่อนนวัตกรรม สู่สุขภาวะที่เป็นธรรมของคนทุกกลุ่ม ครบรอบ 22 ปี แห่งการขับเคลื่อนสุขภาวะ เดินหน้าผลักดันให้สุขภาพเป็นสิทธิของทุกคนในทุกสังคม


ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (The International Network of Health Promotion Foundations-INHPF) จัดการประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 The 20th International Network of Health Promotion Foundations 2023 หรือ the 20th INHPF Annual Meeting 2023 ภายใต้ธีม “ ก้าวต่อไปของเครือข่าย สสส. โลก : ขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม ” The Next Step of INHPF : Accelerating Health Promotion Innovations towards Equitable Well-being โดยมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศกว่า 300 คนเข้าร่วม

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุน สสส. และประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 สสส. กล่าวว่า.. สสส. ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายเวทีระดับนานาชาติ INHPF เป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี 2556 ซึ่งครบ 1 ทศวรรษพอดี ในโลกปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ มีความท้าทายด้านสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย อาทิ.. ภาระโรคซ้ำซ้อน การเกิดเชื้อโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดใหญ่ทั่วโลก เช่น โควิด-19  ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงเชิงระบาดวิทยา วิกฤตเศรษฐกิจ และสังคม ล้วนเพิ่มความท้าทายการทำงานสร้างสุขภาพมากขึ้น

“ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพที่เคยใช้ได้ผลในหลายประเทศ รวมทั้งไทยต้องปรับให้สอดรับกับสถานการณ์สุขภาพที่เปลี่ยนไป จำเป็นต้องพัฒนาแนวคิด นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ เชื่อมความร่วมมือข้ามองค์กร ข้ามพรมแดนประเทศ และในวันนี้เป็นวันครบรอบ 22 ปี ของการจัดตั้ง สสส. ตั้งแต่ปี 2544 ได้แสดงบทบาทกลไกนวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สสส. ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ช่วยส่งเสริมความร่วมมือของสมาชิก องค์กรพันธมิตร นำไปสู่การประกาศปฏิญญาครั้งแรกของเครือข่าย INHPF ยกระดับมุ่งสู่สุขภาวะที่เป็นธรรมของคนทุกกลุ่ม มุ่งมั่นร่วมกันขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ภูมิภาค และระดับโลก ” รศ.นพ.สรนิต กล่าว

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า.. 23 ปีที่แล้ว เครือข่าย INHPF หรือ สสส.โลก ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพประเทศต่าง ๆ ที่สนใจงานสร้างเสริมสุขภาพประชากรผ่านการดำเนินงานของกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ก้าวต่อไปของเครือข่ายสสส.โลก จะมุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม มีแรงบันดาลใจจากมุมมองของทศวรรษต่อไปของเครือข่าย INHPF ที่ต้องขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะที่เป็นธรรมสำหรับทุกคน การประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย INHPF ผ่านการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือซึ่งกันและกัน ร่วมประกาศจุดยืน ยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพสู่วาระสุขภาพระดับโลก


“ สุขภาวะที่เป็นธรรม คือการให้สุขภาพเป็นสิทธิของทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นสภาวะสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ มีเป้าหมายเน้นการปรับปรุงระบบสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพที่ไม่พึ่งแต่ระบบรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังเน้นปัจจัยทางสังคม และเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคล และชุมชน ความมุ่งมั่นของเครือข่าย INHPF คือการพัฒนาแนวทางใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นธรรม และมีเป้าหมายที่ให้สุขภาพเป็นสิทธิของทุกคนในทุกสังคม อาทิ การขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว วิวัฒนาการของโรครูปแบบต่าง ๆ ” ดร.สุปรีดา กล่าว

นพ.อเลสซานโดร ดีเมโย ประธานเครือข่ายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ The International Network of Health Promotion Foundations – INHPF และ ผู้จัดการกองทุน สสส. แห่งรัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลีย กล่าวว่า.. ตลอดระยะ 23 ปีที่ผ่านมา เครือข่าย INHPF ได้รับการพัฒนาเป็นกลไกที่แข็งแกร่ง สำหรับการทำงานร่วมกัน และแบ่งปันการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกที่หลากหลาย ที่ผ่านมาสมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกัน ทำหน้าที่บทบาทเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศต่างๆ ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นกลไกนวัตกรรม เป็นโมเดลที่สำคัญรับคณะศึกษาดูงาน แบ่งปันบทเรียนองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่นานาประเทศทั่วโลก จัดการเวทีวิชาการและเวทีคู่ขนานการประชุมระดับโลก ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดีของกองทุนสร้างเสริมสุขภาพในเครือข่ายฯ ส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรที่สำคัญ อาทิ องค์การอนามัยโลก และ มูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) ในการผลักดันการดำเนินการร่วมที่สำคัญ โดยเฉพาะการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศต่างๆ ในการจัดตั้งกองทุนที่ยั่งยืนในการสร้างเสริมสุขภาพ


“ สสส. เป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบของโลกด้านการส่งเสริมสุขภาวะ และเป็นผู้นำเครือข่าย INHPF ที่มีความพร้อมทั้งด้านนโยบาย การนำไปปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การรณรงค์สังคม การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนกลไกสร้างเสริมสุขภาพที่สสส. ได้พัฒนาแนวทางการทำงานใหม่ๆ โดยเฉพาะประเด็นบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารทำลายสุขภาพ ที่ล้วนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องเผชิญ โดยเฉพาะการรณรงค์สังคมที่เน้นไปที่กลุ่มเด็ก และเยาวชน ให้มีสุขภาวะดี ซึ่งกลุ่มประชากรสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถเรียนรู้การทำงาน นำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศได้ ” นพ.อเลสซานโดร กล่าว ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’