วว. จัดสัมมนาพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า " TISTR Driving your Infinite Success : ร่วมก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน "

ที่ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ / เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาลูกค้ากลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ประจำปี 2566  หัวข้อเรื่อง " TISTR  Driving  your  Infinite Success  :  ร่วมก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน "  ในโครงการ " การพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า " โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้  ดังนี้.. นายวิวัฒน์  โฆษิตสกุล  ที่ปรึกษาด้านคาร์บอน มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด เรื่อง " ดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน...เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน "  นางสาวนิธิวดี  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ  SMEs  และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.)  เรื่อง "การสนับสนุนผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานสินค้า"  ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  เรื่อง  "การสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรม"  โอกาสนี้ ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์   รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  กล่าวรายงานการจัดสัมมนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อร่วมก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป  โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาอย่างคับคั่ง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า..  ในรอบปีที่ผ่านมา นับเป็นการดำเนินงานที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง วว. ได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม SMEs และ Start up ให้สามารถแข่งขันได้ภายหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้ BCG Economy Model ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง BCG Economy Model สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการใช้เศรษฐกิจชีวภาพ ( Bioeconomy) นำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดฐานความเข้มแข็งเดิม ด้านชีวภาพและการเกษตร และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ วทน. เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

“...การสัมมนาในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินงาน ในการนำ วทน. ไปสนับสนุนการดำเนินงานแบบ Total Solutions การเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม  SMEs และ Start-up  โดย วว. ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการด้านวิเคราะห์ ทดสอบ/สอบเทียบหลายรายการ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม New S-Curve ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการทดสอบและสร้างผลิตภัณฑ์ในประเทศให้ได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ วว. ได้รับรางวัลดีเด่นหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองถึงผลงานในเชิงคุณภาพ จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจดังกล่าว ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ Start up และ SMEs ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มูลค่าสูงผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการและส่งผลลัพธ์ต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...