TAI จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ฯ ครบ 20 ปี ...

ที่สำนักงานใหญ่ อาคารหมายเลข 2614 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ / วันนี้ (22 กันยายน 2566) พลอากาศเอก อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ครบ 20 ปี โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยทาน ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และ พิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีท่านครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ เป็นประธานพิธีสงฆ์ ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ และ อดีตประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 


การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร ข้าราชการ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ จาก กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว  บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (Thai Aviation Industries Company Limited : TAI) จัดตั้งขึ้น โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกองทัพอากาศ (โดยกองทุนสวัสดิการ กองทัพอากาศ) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51:49 เพื่อดำเนินกิจการซ่อมบำรุงอากาศยานให้แก่ส่วนราชการต่างๆ เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อจูงใจให้ต่างประเทศส่งอากาศยานมาซ่อมยังศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศไทย เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในสมัยนั้นในการที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค

จนถึงปัจจุบัน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทฯ ในการลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ จากที่จะต้องส่งอากาศยานไปซ่อมบำรุงยังต่างประเทศ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินภายในประเทศ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานใหม่ อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการซ่อมบำรุงอากาศยานของประเทศให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการซ่อมอากาศยานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง

จากนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ที่ 7 และ S-Curve ที่ 11 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด พร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ตลอดจนการสร้างบุคลากรที่มีทักษะชั้นสูงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานมาตรฐานสากลโดยคนไทย ” ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...