ผบ.ทอ. เปิดศูนย์รับดูแลเลี้ยงเด็กเล็กพันธ์นภากรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพล ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับดูแลเลี้ยงเด็กเล็กพันธ์นภากรณ์ เพื่อดูแลบุตรหลานของกำลังพลกองทัพอากาศ ตามแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถใช้ความสุขเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงาน 


การสร้างศูนย์รับดูแลเลี้ยงเด็กเล็กพันธ์นภากรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาสู่กองทัพอากาศคุณภาพ (Quality Air Force) ที่มุ่งเน้นการสร้างขวัญกำลังใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการกองทัพอากาศให้สามารถใช้ความสุขเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงาน เพื่อพัฒนากองทัพอากาศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตามหลักปฏิบัติ “ สานต่อ สร้างขวัญ พัฒนา ” ซึ่งจะมีผลทำให้กำลังพลกองทัพอากาศมีขวัญและกำลังใจที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลกองทัพอากาศหมดความวิตกกังวลเรื่องการดูแลบุตรหลานช่วงระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ทำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ และเพื่อเป็นสวัสดิการในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ โดยจัดเก็บค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมและไม่แสวงหาผลกำไร รวมทั้งเพื่อดูแลบุตรหลานของกำลังพล ให้มีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน  ศูนย์รับดูแลเลี้ยงเด็กเล็กพันธ์นภากรณ์ จะให้การดูแลบุตรหลานของกำลังพลกองทัพอากาศ ในช่วงอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีพัฒนาการสมวัย นอกจากนี้ ศูนย์รับดูแลเลี้ยงเด็กเล็กพันธ์นภากรณ์ จะเป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์รับดูแลเลี้ยงเด็กเล็กให้กับกองบินต่าง ๆ ต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’