กองทัพอากาศ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ณ แท่นประดิษฐาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ...

กองทัพอากาศ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ แท่นประดิษฐาน หน้าอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร
ที่หน้าอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี / เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ แท่นประดิษฐาน หน้าอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, นายทหารชั้นผู้ใหญ่, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี และ แขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี   

สืบเนื่องจากในปี 2554 กองทัพอากาศได้ดำเนินโครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพอากาศ มีภารกิจสำคัญยิ่งในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพอากาศและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการผลิตผู้ที่จะเป็นนักบินต่อไปในอนาคต โดยพิจารณาย้ายที่ตั้งจากดอนเมือง ไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประกอบกับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ 5 ธันวาคม 2554 กองทัพอากาศ จึงได้ขอพระราชทานชื่อให้แก่โรงเรียนนายเรืออากาศแห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ” อันมีความหมายว่า “ โรงเรียนนายเรืออากาศแห่งใหม่ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่ รัชกาลที่ 9 ” ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่กองทัพอากาศ    เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต นับเป็นการสูญเสียและความวิปโยคใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งเพื่อรำลึกและประกาศพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบไปตราบนานเท่านาน กองทัพอากาศ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐาน หน้าอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พร้อมเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รวมถึงจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (จำลอง) ความสูง 50 เซนติเมตร จำนวน 999 องค์ เพื่อมอบแก่ผู้มีอุปการคุณสมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อีกครั้งแก่กองทัพอากาศ โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานพระมหากรุณาให้กองทัพอากาศจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ประดิษฐาน รวมถึงจัดสร้างพระบรมรูปจำลอง ตามที่กองทัพอากาศขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้พิจารณาเห็นชอบรูปแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ และพระบรมรูป ฯ (จำลอง) ซึ่ง นายกิตติชัย  ตรีรัตน์วิชชา เป็นศิลปินผู้ออกแบบและปั้นพระบรมรูปต้นแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ 

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่กองทัพอากาศจัดสร้าง มีขนาดสองเท่าครึ่งของพระองค์จริง ความสูง 4.25 เมตร ส่วนแท่นประดิษฐานสูง 4.20 เมตร จึงมีความสูงรวมทั้งสิ้น 8.45 เมตร จัดสร้างลักษณะพระอิริยาบถทรงยืน พระหัตถ์ซ้ายทรงประคองกระบี่ ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ คลุมด้วยฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (ป.จ.ว.) สำหรับวัสดุที่ใช้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เป็นโลหะผสม รมผิวสีดำมันปู 

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ประดิษฐาน ณ หน้าอาคารกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระมหากรุณาให้กองทัพอากาศจัดสร้างขึ้น จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และนำมาซึ่งความปลื้มปิติแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำลังพลของกองทัพอากาศ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี 

กองทัพอากาศ จะดูแลรักษา ทำนุบำรุง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ประดิษฐาน ณ หน้าอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้สง่างามสมพระเกียรติ และเป็นสถานที่เพื่อให้กำลังพลของกองทัพอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศข้าราชการ และ พี่น้องประชาชนได้เข้ากระทำพิธีกราบถวายราชสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสืบไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...