ดีเดย์ ! 6 ก.ย. 66 รวมพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน ACT ชู 5 ข้อเรียกร้องต่อ ‘ เศรษฐา ทวีสิน ’ นายกรัฐมนตรี ...

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รวมพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายน 2566 ร่วมประกาศพันธสัญญาต้านโกง พร้อมเสนอ 5 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลใหม่ ตั้งวอร์รูมแก้ปัญหาเชิงรุก ปลุกพลังคนไทยร่วมตรวจสอบโครงการเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยเว็บไซต์ “ ACT Ai ”      “ แค่สงสัยก็เสิร์ชเลย ”


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงาน “ วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ” วันที่ 6 กันยายน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) รวมพลังคนไทยกว่า 3,000 คน ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมนำเสนอ 5 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลใหม่ ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ชูนโยบายการปราบปรามคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ เร่งรัดออกกฎหมายแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายน 2566 ว่า.. การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2565 ดัชนีการรับรู้ทุจริต (CPI) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 101 ของโลก และ เป็นอันดับ 4 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งขยับตัวเองให้สูงขึ้น เพื่อแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ เพราะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนอกจากจะสร้างความเสียหายโดยตรงให้กับภาครัฐ ยังกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุน เป็นตัวฉุดรั้งทำให้เศรษฐกิจถดถอย กระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจะใช้หลักนิติธรรมที่เข้มแข็งในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบ เพื่อให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส และรวดเร็ว

“ หลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้ โดยรัฐบาลจะมุ่งปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ เปลี่ยนจากรัฐอุปสรรค ให้เป็นรัฐสนับสนุน ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย และบทลงโทษที่เฉียบขาด ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงบัญชีทรัพย์สิน การบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม จะช่วยสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง และขจัดคอร์รัปชันให้หมดไป ”

นอกจากนี้ รัฐบาลจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการตรวจสอบ การดำเนินงานอย่างโปร่งใส ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เป็นวัน สตอป เซอร์วิส ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การซื้อขายตำแหน่งการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมต้องหมดไป ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ ปัญหาคอร์รัปชันจะลดลง มีความโปร่งใส เป็นธรรมเพิ่มขึ้น สร้างความยอมรับนับถือจากทั่วโลก ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ
ในงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 (คลิป) 

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า.. วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน มารวมพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชันอีกครั้ง ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 12 วัตถุประสงค์หลักของงานนี้เพื่อเป็นเวทีแสดงออกถึงพลังของทุกภาคส่วน ในการร่วมแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และการที่งานวันนี้มีผู้นำรัฐบาลใหม่มาร่วมย่อมเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้รับฟังนโยบาย แนวทางการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทุจริต

สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤติ จากความรุนแรงและขนาดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนทั้งในทางสังคมมิติต่าง ๆ และในทางเศรษฐกิจที่ยากจะประเมินมูลค่าความเสียหายได้ เพราะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อ สั่งสมมานาน มีความรุนแรงกว่าปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ในนามองค์กรภาคประชาชน จึงขอเสนอให้รัฐบาลจัดตั้ง “ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ” (War Room for Anti-Corruption) เร่งแก้วิกฤติคอร์รัปชันในเชิงรุกเป็นพันธกิจหลัก บนหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

(จาก ซ้าย ไป ขวา) นายวิชัย อัศรัสกร
รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), 
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิองค์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย),
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิองค์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย),
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.),
นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย),
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 
นายมานะผล ภู่สมบุญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ...

“ การจะก้าวข้ามวิกฤติคอร์รัปชันได้สำเร็จ จนเกิดเป็นความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมนั้น จำเป็นต้องอาศัยบทบาทและพลังความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งความมุ่งมั่นในนโยบายและการปฏิบัติที่ชัดเจนจากภาครัฐ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ รัฐบาลจะต้องไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ไม่ลดทอนพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน และต้องรับผิดชอบจริงจัง ทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมนี้เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้น ” นายวิเชียร กล่าว 


สำหรับการจัดงานในปีนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT ? “ ค้นหาความจริง-ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน ” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตได้อย่างง่ายดาย โดยมีประชาชนและองค์กรต่าง ๆ กว่า 3,000 คน ร่วมเดินขบวนพาเพรดแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมนำเสนอ 5 ข้อเรียกร้องการต่อต้านคอร์รัปชันถึงรัฐบาลชุดใหม่ นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายรัฐมนตรี ที่เข้าร่วมประกาศพันธสัญญาต้านโกง เพื่อแสดงถึงจุดยืนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลในครั้งนี้ด้วย


ในฐานะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้เป็นตัวแทนเสียงของประชาชน ได้เสนอข้อเรียกร้องเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันถึงรัฐบาลใหม่ 5 ข้อ ดังนี้..

1. กำหนดให้การปราบปรามคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนทุกภาคส่วน มีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน พร้อมมี War Room เพื่อการทำงานอย่างทันเหตุการณ์

2. สนับสนุนให้ ป.ป.ช. สตง. และ ป.ป.ท. ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เป็นกลาง มีเอกภาพออกจากรัฐบาล 

3. เร่งรัดการออกกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันที่ค้างคาอยู่ เช่น กฎหมายข้อมูลสาธารณะในความครอบครองของรัฐ กฎหมายปกป้องผู้เปิดโปงคอร์รัปชัน หรือกฎหมายป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

4. ทุกหน่วยงานต้องพร้อมเปิดเผยข้อมูล นับจาก TOR ไปจนถึงสัญญาต่าง ๆ ในรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงกับ ACT Ai ตามมาตรฐานสากลได้อย่างโปร่งใสและถูกต้อง

5. แก้ไขกฎระเบียบราชการต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลปัญหาคอร์รัปชัน และเมื่อพบกรณีทุจริตคอร์รัปชัน ให้ติดตามแก้ไขลงโทษในทันที อย่าประวิงเวลาจนประชาชนลืม

ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาพลังหญิงต้านโกง “ ACTIVE WOMEN ” เพื่อแสดงบทบาทของผู้หญิงในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเชิญผู้มีอิทธิพลทางความคิดในภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่.. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัย และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คุณปรินดา คุ้มธรรมพินิจ ผู้ประกาศข่าว, คุณณัฏฐา มหัทธนา นักวิเคราะห์ประเด็นสังคม และ คุณจงใจ กิจแสวง เจ้าของแบรนด์หมูทอดเจ๊จง ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

นอกจากนี้ ได้มีการสาธิตการใช้งานเว็บไซต์ “ ACT Ai ” โดยคุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านไอที ที่เปิดให้ประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ง่าย ๆ เพียง “ แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai  เลย ” เป็นช่องทางในการให้ประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่มีข้อสงสัยได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ “ ACT Ai ”

#ACTDAY2566 #ACTDAY2023 #WHATTHEFACT #แค่สงสัยก็เสิร์ชACTAiเลย #ค้นหาความจริงใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...