ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 57 ...

ที่ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ / เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 57 ประจำปี 2566 โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 85 คน ทั้งนี้ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 3 คน และการแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศฉบับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ 57 พิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานเอกสารวิจัยดีเด่น จำนวน 1 รางวัล, รางวัลเอกสารวิจัยชมเชย จำนวน 3 รางวัล, รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล และรางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามิตรประเทศ จำนวน 2 คน 


สำหรับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่..

1. พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

2. พลอากาศเอก อนุวัฒน์  เพ็ชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด  

3. พลอากาศตรี อมร  ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สำหรับรางวัล มีดังนี้..

1. รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น เอกสารวิจัยเรื่อง “การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศในปี พุทธศักราช 2580” โดย นาวาอากาศเอก  กริษณะ  วัลลิภากร   

2. รางวัลเอกสารวิจัยชมเชย จำนวน 3 รางวัล

- เอกสารวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการทางการแพทย์ทหารอากาศ รองรับสถานการณ์วิกฤตด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่” โดย นาวาอากาศเอกหญิง อารยา  วิทิตกพัทธ์  

- เอกสารวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานสายสรรพาวุธกองทัพอากาศ” โดย นาวาอากาศเอก ทัศยุทธ  ทองอยู่

- เอกสารวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยของโรงพยาบาลในสังกัด กองทัพอากาศ” โดย นาวาอากาศเอกหญิง มณฑกาญจน์  ระหงส์  

3. รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ได้แก่ นาวาอากาศเอกหญิง อารยา  วิทิตกพัทธ์

4. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ได้แก่ นาวาอากาศเอก กริษณะ  วัลลิภากร

5. เกียรติบัตรนักศึกษามิตรประเทศ จากกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ได้แก่ นาวาอากาศเอก โทนี่ (Toni, S.T.)

6. เกียรติบัตรนักศึกษามิตรประเทศ จากกองทัพอากาศมาเลเซีย ได้แก่ นาวาอากาศโท มูฮามัด ฟาสริ บิล มัด ซิน (Muhammand Fazri bin Md Zin RMAF)


วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพทางทหารขั้นสูงของกองทัพอากาศ มีหน้าที่พัฒนากำลังพลผู้ที่เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทัพอากาศ การจัดเสวนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่วิชาการทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ นับเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงออกถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรการทัพอากาศ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นฝ่ายอำนวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลังรวมถึงสามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและบทบาทในการป้องกันประเทศ ประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง รวมทั้งสังเคราะห์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร, สามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สงคราม และทำหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใช้กำลังและอำนวยการยุทธ์ร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติชาติ,สามารถประเมินภาวะผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์ และสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำระดับยุทธศาสตร์,สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรหรือกองทัพ โดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัย และมีความพร้อมในการศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างเหล่าทัพ การขยายวิสัยทัศน์จากการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...