ม.ศิลปากร - มทร.อีสาน คว้าถ้วยรางวัล Platinum Award สุดยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 66 ...

ที่เวที Highlight Stage โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร / เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Research Expo 2023 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล Platinum Award จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล ประเภท รางวัล Gold Award รางวัล Silver Award รางวัล Bronze Award พร้อมประกาศเกียรติบัตร และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอในงาน “ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ” 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ได้สนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพ เข้าร่วมในงาน “ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ” และได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo 2023 Award ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยแบ่งผลงานออกเป็น 5 ประเภท และมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้.. รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัล ผู้รับรางวัลได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 120,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่.. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลงาน “ สมุทรสงครามอยู่ดี : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ” และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยผลงาน “ ระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ” 
รางวัล Gold Award จำนวน 4 รางวัล ผู้รับรางวัลได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 70,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่.. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลงาน “ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิกาจากกระบวนการ Facultative Anaerobic Yeast (FAY) process ” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยผลงาน “ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะเคลื่อนที่ ” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผลงาน “ กำเนิดพันธุ์ข้าวหอมแม่โจ้ ” และ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผลงาน “ นวัตกรรมอาหารและเครื่องสำอางมูลค่าสูงจากส่วนเหลือ ของกระบวนการสีข้าวสังข์หยดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย BCG model ” 
รางวัล Silver Award จำนวน 6 รางวัล ผู้รับรางวัลได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท และเกียรติบัตร ตามลำดับ ได้แก่.. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยผลงาน “ การขับเคลื่อน BCG โดยกลไกการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ปลิงควายอย่างยั่งยืน ” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผลงาน “ วิถีเครื่องสำอาง BCG จากชุมชนท้องถิ่น สู่การพัฒนา ชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผลงาน “ การยกระดับคุณค่าและมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยผลงาน “ การพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผลงาน “ การใช้ประโยชน์ชีวมวลปาล์มน้ำมันสำหรับผลิตภัณฑ์และสารเคมีมูลค่าสูง ” และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยผลงาน “ การพัฒนารูปแบบยาเตรียมตำรับลดการติดยาจากตำรับยาทำให้อดฝิ่น ชนิดเม็ดฟู่ ” 

รางวัล Bronze Award จำนวน 8 รางวัล ผู้รับรางวัลได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4 รางวัล) ถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (4 รางวัล) พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท และเกียรติบัตร ตามลำดับ ได้แก่.. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยผลงาน “ การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยผลงาน “ การบริหารพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยผลงาน “ การพัฒนาสายพันธุ์ผึ้งด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งของประเทศไทย ” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยผลงาน “ โครงการ ฟื้นฟู และต่อยอดผ้าลายอย่างเอกลักษณ์อยุธยา " จุฬาพัสตร์ " สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ” 


ถ้วยรางวัลจาก ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่.. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยผลงาน “ การพัฒนาเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพจากตะกอนน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผลงาน “ การยกระดับอาชีพการนวดแผนไทยและสปา จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผลงาน “ หุ่นยนต์ล้างแผงโซลาร์เซลล์ (Robotic Solar Cleaner) ” และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยผลงาน “ เปลี่ยนขยะเป็นกราฟีนมูลค่าสูง ” 


รางวัลชมเชย จำนวน 16 รางวัล ผู้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่.. กรมการข้าว โดยผลงาน “ หน่วยปฏิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมข้าวหอมมะลิไทย Rice DNA Testing Center ” องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผลงาน “ การสำรวจความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความขัดแย้งในการทำลายพืชผลการเกษตร เพื่อการอนุรักษ์และ จัดการประชากรกระทิง (Bos gaurus) ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา อย่างยั่งยืน ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผลงาน “ ANSEE KHAO YAI นวัตกรรมเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผลงาน “ เซนเซอร์ที่ใช้สนาม แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการวัดความชื้นดินในระบบการเกษตรอัจฉริยะ ” กรมวิชาการเกษตร โดยผลงาน “ ฝ้ายเส้นใยสีธรรมชาติ ” นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มผลิตสิ่งทอ ” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผลงาน “ นวัตกรรมอาหารฟังก์ชันมูลค่าสูง : ซุปกึ่งสำเร็จรูปรสไทยสำหรับผู้สูงอายุ ” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผลงาน “ การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่านโครงงานฐานชุมชน ” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยผลงาน “ นวัตกรรมชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสังคม ด้วยโมเดลพุ่มพวง ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผลงาน “ สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดยะลา ” สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยผลงาน “ กระบวนการพิสูจน์แหล่งกำเนิดอัญมณี โดยใช้เอกลักษณ์ทางเคมี ด้วยเทคนิค LA-ICP-MS ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยผลงาน “ การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลโกโก้ (Theobroma cacao) และวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูป เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์พืชผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ” สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยผลงาน “ การใช้ประโยชน์จากโปรตีนจิ้งหรีดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนอลฟู้ด (functional food) สูตรโปรตีนสูง ไขมันต่ำ ” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผลงาน “ ชุดทดสอบการย่อยสตาร์ชและค่าดัชนีน้ำตาลในอาหาร โดยใช้การย่อยด้วยเอนไซม์ในสภาวะจำลอง ” การไฟฟ้านครหลวง โดยผลงาน “ DIGITAL TWIN by MEA GIS ” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผลงาน “ การพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยามเพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปลาสวยงาม ” และกรมทางหลวง โดยผลงาน “ โครงการศึกษาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน ”

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...