วช. จับมือ สคทช. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ...

ที่เวทีกิจกรรม Highlight Stage ในงาน “ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 : Thailand Research Expo 2023 ” ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ / วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และนักวิจัย ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมลงนาม โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เป็นสักขีพยาน 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ภายใต้กระทรวง อว. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานที่สำคัญของประเทศ มีความพร้อมในการดำเนินงานร่วมกับ สคทช. ในการสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งความร่วมมือระหว่าง วช. และ สคทช. ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริม พัฒนา ผลักดัน และต่อยอดงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและแผนการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ รวมถึงการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต่อไป

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวว่า.. สคทช. มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ วช. ในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และนักวิจัย ในการกำหนดนโยบายและแผนการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่ง สคทช. และ วช.จะได้ร่วมกันกำหนดกรอบและทิศทางการวิจัยในด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการขยายผลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสร้าง สั่งสม และพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และนักวิจัย ในด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อแก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล้ำ  รวมทั้งขับเคลื่อนประเทศตามเป้าหมาย SDGs และให้ทันกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไปได้
สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และนักวิจัย ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ” ในครั้งนี้ จัดโดย วช. และ สคทช. เพื่อส่งเสริม พัฒนา ผลักดัน และต่อยอดงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสนับสนุนการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรในด้านที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...