วว. ร่วมถ่ายทอดความรู้ วทน. ในเวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ...

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมเสวนาหัวข้อเรื่อง " การใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อการพัฒนาประเทศบนพื้นฐาน SEP for SDGs "  ในกรอบภารกิจการขับเคลื่อน BCG อาทิ.. โครงการมาลัยวิทยสถาน ที่ก่อให้เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังจากโครงการกว่า 25 ล้านบาท การจัดการขยะด้วย วทน. ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้ในการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่ดี  การพัฒนาเชิงพื้นที่  การเกษตรปลอดภัย/เกษตรลดต้นทุน  การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช  เป็นต้น  
โดยเป็นกิจกรรมเนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม  


ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สาวิตรี  ปราโมทย์ ณ อยุธยา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญเกษตรสร้างสรรค์ วว. ได้บรรยายเรื่อง “ การเพาะเห็ดไมคอร์ไรซากับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าปลูกอย่างยั่งยืน ” โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างต้นแบบป่าครัวเรือนและเป็นต้นแบบสำหรับการปลูกป่า เพื่อสร้างรายได้และสร้างแหล่งอาหาร  ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน    นอกจากนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง " แก่นการพัฒนาประเทศบนพื้นฐาน SEP for SDGs " โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในงานดังกล่าวด้วย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 @ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์)ทั้งนี้ วว. นำผลงาน “ สะแกราชโมเดล ” ต้นแบบการเรียนรู้  ฟื้นฟูป่า  สู่ธนาคารธรรมชาติ  เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยเป็นการดำเนินงานนำวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งชุมชน เพื่อรับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก  ในกรอบการบริหารพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชอย่างยั่งยืน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...