ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ชื่นชมหลักสูตรพัฒนา RDI Manager ชู สกสว. เดินหน้าขยายผล มุ่งสร้างผลลัพธ์ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ...

ที่ห้องประชุม ชั้น 14 สกสว. / เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ให้การต้อนรับ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจราชการในโครงการ “ การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ RDI Manager ที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ” เพื่อติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงาน โครงการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และเป็นการตรวจราชการในบทบาทการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อ สกสว. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้ตอบโจทย์เป้าหมายพัฒนาประเทศ โดยมี ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองผู้อำนวยการ สกสว. ต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสว. และตัวแทนผู้ผ่านหลักสูตรในโครงการให้ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ 

รศ. ดร.ชลิตา ศรีนวล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. สกสว. กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการการพัฒนา RDI Manager ว่า.. สกสว. ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างให้หน่วยงานในระบบ ววน. มีระบบและบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง สามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (Research Development and Innovation Manager: RDI Manager) ทั้งด้านชุมชนและพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านนโยบาย เพื่อเป็นกลไกเชื่อมระหว่างผู้ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานในระบบ ววน. ทั้ง สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในหน่วยงานต่าง ๆ นั้น ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามแผน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ได้ตั้งเป้าไว้


ขณะที่ ตัวแทนผู้ผ่านหลักสูตรในโครงการการพัฒนา RDI Manager ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์ ความรู้ และความประทับใจที่ได้จากการเข้าร่วมหลักสูตรในโครงการ นำไปสู่การปรับใช้ในการทำงานจริง ที่ช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบ ววน. ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล พร้อมเสนอให้มีการขยายผลในรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะก่อเกิดเป็นพลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาองค์กร และพัฒนาความร่วมมือในด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมและด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ท้ายที่สุด ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ได้กล่าวสรุปถึงโครงการการพัฒนา RDI Manager ว่า.. เป็นโครงการที่ดีและคุ้มค่ากับการลงทุนมาก เพราะหากเทียบกับงบประมาณในการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ประมาณ 10 ล้านบาท แต่สามารถสร้างผลลัพธ์กลับสู่ประเทศได้มากหลายเท่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และโครงการนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญอีกหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศได้โดยใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแนะว่าควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารในทุก ๆ แพลตฟอร์ม สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชื่อว่า สกสว. จะเป็นกำลังที่ดีที่สุดในการพัฒนา RDI Manager ของประเทศชาติต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...