วว. จับมือ พันธมิตรจังหวัดเลย นำ วทน. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ/พืชอัตลักษณ์ ...

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ " การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย " กับ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนายธเนศ หาญถนอม ประธานหอการค้าจังหวัด เพื่อขยายขอบข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากทรัพยากรที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งหาแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสูงสุดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถสร้างงาน สร้างเงิน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 


ในโอกาสนี้ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. ร่วมเสวนาหัวข้อ “ การขับเคลื่อนจังหวัดเลยสู่การเป็นเมืองหลวงไม้ดอกไม้ประดับ ” กับหน่วยงานพันธมิตร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน ช้อป ชิม ชิลล์ @ ภูเรือ โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย : Phurua New Normal โดย วว. และผู้ประกอบการ ได้นำผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย 

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า.. จังหวัดเลยมีอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีเฉพาะตัว มีวิถีชีวิตเรียบง่าย โอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตรเศษ หรือ ประมาณ 7.14 ล้านไร่ ประกอบด้วย 14 อำเภอ 89 ตำบล 918 หมู่บ้าน 101 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชากร 638,732 คน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ปี 2564 อยู่ที่ 56,584 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 47 ของประเทศและเป็นอันดับ 13 ของภาค มีรายได้เฉลี่ยต่อคน อยู่ที่ 105,205 บาท/คน/ปี เป็นอันดับที่ 44 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของภาค โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากสาขาการเกษตร การขยายขอบข่ายความร่วมมือในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมแกร่งให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการของจังหวัดเลยให้ยั่งยืน 

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวว่า.. วว. มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการมีเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่เหมาะสม ในการต่อยอดให้กับสังคม ประชาชน และพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา ที่ความสอดคล้องกับกระแสของโลกที่มุ่งไปยังด้านสิ่งแวดล้อม การคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดจนในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้และนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างคน แก้ไขความยากจน และเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งดำเนินการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า.. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง 3 ฝ่าย อีกครั้งในวันนี้ วว. รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว วว. ได้ดำเนินโครงการวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ของจังหวัดเลย ได้แก่.. 1) กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับโพนสูง อำเภอด่านซ้าย ซึ่ง วว. ได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งไม้ประดับ ระบบเพาะกล้าบอนสี และพัฒนาเตาเผากระถาง 2) สวนแปลงกุหลาบตัดดอก วว. เข้าไปช่วยพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยง 3) สวนลุงวุฒิ วว. ได้พัฒนาเทคนิคการปั้นกระถางดินเผา และพัฒนาเตาเผากระถาง 4) ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ โดย วว. ได้สนับสนุนองค์ความรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สายพันธุ์เบญจมาศปลอดโรค และ 5) ศูนย์การเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านสานตม อำเภอภูเรือ วว. สนับสนุนดินปลอดโรค การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และภาชนะปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...