7 สมาคม วงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมจัดตั้ง สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA)

7 องค์กร วงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมจัดตั้ง สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA) เพื่อรวมตัวขับเคลื่อนภายใต้ร่มที่เล็กลง เพื่อความคล่องตัวแต่มีคุณภาพมากขึ้น ยกระดับคุณภาพการทำงาน
ที่ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ / เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมโรงแรมไทย (THA), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA), สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.), สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย (PGAT) และ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย TTPA (สธทท.)ได้แถลงมติที่ประชุมว่าได้ออกจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) อย่างเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติยังคงเป็นมิตรต่อกัน สามารถทำงานร่วมกันได้ ไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่อย่างใด

พร้อมประกาศร่วมมือจัดตั้ง สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA) เพื่อรวมตัวขับเคลื่อนภายใต้ร่มที่เล็กลง เพื่อความคล่องตัวแต่มีคุณภาพมากขึ้น ยกระดับคุณภาพการทำงานขององค์กร รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ และสามารถเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับการท่องเที่ยว นำเสนอสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวกับ FETTA อย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้เกิดนโยบายสนับสนุนการทำงานภาคสังคมของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในมิติของการแก้ปัญหา และการพัฒนาการรองรับอนาคตFETTA กับ ภารกิจและเป้าหมาย

การท่องเที่ยวโลกยุคใหม่ คือ การเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างในชีวิต ที่นักท่องเที่ยวคาดหวังในเรื่องความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมทั้ง สามมิติควบคู่กันไป ส่วนในเชิงธุรกิจ หรือ การแข่งขันว่าด้วยเรื่อง “ ปลาเร็วกินปลาช้า ” โลกหลังโควิดเปลี่ยนไป พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่ต้องการจากการเดินทางมีความแตกต่างออกไป ต้องการความเป็นส่วนตัวมากไป ความปลอดภัย และ สุขอนามัย มาควบรวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ผู้ประกอบการหลังโควิดประสบปัญหาจากโรคระบาดและต้องการการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างมากและเร่งด่วน ความเข้มแข็งขององค์กรภาคสังคมที่จะต้องรวมตัว และ เข้มแข็ง รวมถึงการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค สื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิด มีความคล่องตัว มีพื้นฐานการทำงานที่สอดคล้องกัน  

FETTA จึงเป็นการรวมตัวของ 7 สมาคมหลัก ที่มีประวัติความเป็นมาและผลงานเชิงประจักษ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับของสังคมการท่องเที่ยวไทยและนานาชาติมาตลอดเวลานับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมฯ เป็นการลดขนาดเครือข่ายให้มีความคล่องตัว มีความเร็วในการทำงาน มีประสิทธิภาพจากทักษะที่มีอยู่จริง และ ที่สำคัญมีพื้นฐานรวมถึงทัศนคติที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน ทำโครงสร้างเป็นแนวระนาบ ตอบโจทย์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตจเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนตามศักยภาพที่เป็นจริงและวางกับดักอนาคตตลาดนักท่องเที่ยวโลกให้กับท่องเที่ยวไทยนำมาซึ่งความมั่งคงและยั่งยืนในทุกภาคส่วนสืบไป


จากสมาคม ATTA, THA และ TTAA สามสมาคมที่มีภารกิจเชื่อมโยงกับองค์กรกับต่างประเทศและทำตลาดนักท่องเที่ยวระหว่างกัน โดย ATTA, THA ดูแลขาเข้า TTAA ดูแลขาออก ซึ่งต้องบูรณาการและทำการส่งเสริมภารกิจให้สอดคล้องกัน ส่วน สมาคมมัคคุเทศก์ คือองค์กรที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาศักยภาพทูตทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเพื่อสร้างความประทับใจในการเดินทางมาประเทศไทยรวมถึงการพัฒนาหัวหน้าทัวร์ที่พาคนไทยไปต่างประเทศให้มีความสะดวกปลอดภัย และ ได้รับการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ที่ถูกต้อง

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน) และ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว (สธทท) ทั้ง 2 สมาคม มีสมาชิกร่วมกันกว่า 1,000 องค์กร ต่างทำหน้าที่ดูแลตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศที่สำคัญโดยเฉพาะช่วงโรคระบาดโควิด ทั้ง สองสมาคมเป็นส่วนหนึ่งที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทยเพื่อการพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถประคองตัว และทำให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในระบบได้เดินผ่านวิกฤตมาได้ในระดับหนึ่ง เพราะการปิดประเทศทำให้เราต้องพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป้าหมาย ไทยเที่ยวไทย 200 ล้าน คน/ครั้ง ของ ททท. มีรายได้ หนึ่งล้านล้านบาทคือภารกิจที่ทั้งสองสมาคมที่ต้องช่วยสนับสนุน

ซึ่งการท่องเที่ยวในภาพรวมต้องพึ่งพาระบบขนส่งโดยเฉพาะรถบัสเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขนส่งนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบก ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย(สปข) เป็นหนึ่งในองค์กรภาคขนส่งที่มีสมาชิกอยู่ในภาคการท่องเที่ยวมายาวนาน และมีรถให้บริการในเวลานี้เกือบ หนึ่งหมื่นหกพันคัน

7 สมาคม ที่มารวมกันในที่นี้ เรามีศักยภาพที่แตกต่างกันแต่ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันซึ่งสามารถหยิบสถิติมาเป็นตัวชี้วัดได้ดังนี้..

จากสมาชิก ATTA ที่นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าในปี 2019 ประมาณ 10 ล้านคนสร้างรายได้ห้าแสนล้านบาท ประมาณ 40% ของรายได้ภาพรวมของประเทศ มีสมาชิก 1,800 กว่าองค์กร ในปัจจุบันเป็นหน่วยรบแนวหน้าในการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาประเทศไทยตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมา 

สมาคมโรงแรมไทย มี 993 แห่ง 160,000 ห้องจ้างงาน ประมาณ 50,000 ตำแหน่ง สัดส่วน 26% ของโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้อง เฉลี่ยเข้าพัก 65% ราคาเฉลี่ย 2,000 บาทต่อห้อง มีรายได้ ประมาณ  80,000 ล้านบาทต่อปี (เฉพาะสมาชิก THA) ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนกับ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ทั้งอุปโภค บริโภคที่สำคัญ

TTAA มีสมาชิก 900 กว่าองค์กร ปี 2019 มีนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ 12 ล้านคน มูลค่า สามแสนกว่าล้านบาท เป็นองค์กรที่จัดงานแฟร์ด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปีละ 2 ครั้ง คือ TITF ซึ่งเป็นงานเดียวที่มีองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติมาร่วมงานมากกว่า 30 ประเทศ และมีคนเข้าชมงานมากกว่า 3 แสนคน และตลอดเวลาจะมีหน่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทสมาขอทำความร่วมมือกับ TTAA ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 40  รวมถึงการเดินทางไปร่วมกิจกรรมในต่างประเทศสม่ำเสมอ ซึ่งตลาดคนไทยไปต่างประเทศที่มีมากถึง 12 ล้านคนนี้ ถือเป็นตลาดสำคัญของทุกประเทศที่ต้องการเพราะคนไทยเป็นตลาดคุณภาพ สามารถทำให้รัฐบาลนำมาเจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น การรวมตัวขับเคลื่อนภายใต้ร่มที่เล็กลงแต่มีคุณภาพมากขึ้นจากสมาชิกทั้งเจ็ด ที่เน้นความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และ ความตั้งใจการทำงานเพื่อส่วนรวมและแก้ไขปัญหาสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเป้าหมายหลักคือ “ เป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ และ คล่องตัว มีความเป็นเอกภาพ ”

การวมตัว

เพื่อความคล่องตัว และ มีประสิทธิภาพกับสมาคมที่มีความใกล้ชิด สื่อสารกันได้ตลอดเวลา มีระบบ แบบแผน มีความน่าเชื่อถือ และ มีผลงานในการทำงานร่วมกันมายาวนาน สามารถตอบโจทย์ การแก้ปัญหาของภาคการท่องเที่ยว และ สมาชิกขององค์กรได้ดี 

การวางแผนขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเครือข่ายให้มีความสอดคล้อง และ บูรณาการจุดแข็งของแต่ละองค์กรมาสนับสนุนภารกิจบนเป้าหมายเดียวกัน ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ

ยกระดับคุณภาพการทำงานขององค์กรรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ และ สามารถเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับการท่องเที่ยว

นำเสนอสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวกับ FETTA อย่างเป็นระบบ และ กระตุ้นให้เกิดนโยบายสนับสนุนการทำงานภาคสังคมของหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งในมิติของการแก้ปัญหา และ การพัฒนาการรองรับอนาคต 

เป้าหมาย

ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขความเดือดร้อนภาคการท่องเที่ยว และ วางแผนรองรับอนาคตความเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวโลก และ การท่องเที่ยวไทย อย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนได้อย่างเป็นรูปแบบมีความยั่งยืน มีความยืดหยุ่น และ เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน นำมาสู่เป้าหมายของความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์

ภาคการท่องเที่ยวไทยขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ 

การท่องเที่ยวไทยเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ประกอบการ และ แรงงาน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และ ยั่งยืนตลอดไป

FETTA เป็นหนึ่งกลไกเสาหลักของการท่องเที่ยวไทยที่ดูแลตลาด Inbound Outbound Domestic & Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ และ เป็นที่ยอมรับทางสังคมตลอดไป 

ภารกิจเบื้องต้น

นำเสนอมาตรการในการฟื้นฟูตลาดระยะเร่งด่วนในช่วง กรกฎาคม ถึง กันยายน ที่เป็นโลว์ซีซั่น โดย แอตต้า แก้ไขเรื่องวีซ่า นักท่องเที่ยวจีน และ เพิ่มเที่ยวบินเข้าสู่ประเทศไทยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในระยะเร่งด่วน, สมาคมโรงแรมไทย มาตรการแก้ไขแรงงานขาดแคลน และ ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลาง และ เล็ก .สมาคมท่องเที่ยวในประเทศมาตรการต่อยอดโครงเราเที่ยวด้วยกัน

สปข ผลักดันจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการฟื้นฟูสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย

เร่งผลักดันหน่วยงานจัดสรรงบประมาณกระตุ้นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว

แก้ไข ระเบียบสำนักงบประมาณเรื่องคุณสมบัติผู้เข้าประมูลงาน

ตั้งกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนมาตรฐานการท่องเที่ยวภาพใหญ่

มาตรการระยะกลาง และ ระยะยาว จัดตั้งกองทุนเพื่อการท่องเที่ยวแบบถาวร, มาตรการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร,มาตรการยกเว้นวีซ่ายุโรป และ อเมริกาสำหรับพาสปอร์ตไทย , มาตรการยกเว้นภาษีโรงแรมสำหรับการปรับปรุงอาคารโรงแรมที่ถูกต้อง

จากข้อมูลที่สื่อสารมาทั้งโดยสรุปนั้น คือ เป้าหมายของการทำงานเชิงบูรณาการของเครือข่ายสมาคมที่ทำงานเกี่ยวเนื่อง และ ใกล้ชิด มีความสอดคล้องและสอดประสานสนับสนุนเป้าหมายแนวทางการทำงานที่ลงตัวร่วมกันจึงเป็นฉันทามติในการก่อตั้งองค์กรในครั้งนี้ 

สุดท้าย การคาดหวังที่จะเป็นการเลือกแนวทางของ FETTA คือ การเป็น Games Changer Team ที่จะรองรับสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งความยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยวไทย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’