กองทุน ววน. เตรียมเปิดรับคำของบประมาณพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีแรก ’67 ...

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เห็นชอบให้กองทุน ววน. เปิดรับคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มปีแรกในปีงบ 2567 พร้อมเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนด้าน ววน. ปี 2571-2575 โดยให้ สกสว. เชิญทุกภาคส่วนร่วมให้ความเห็นเพื่อให้เป็นแผนของประเทศอย่างแท้จริง และเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 

ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวาระสำคัญ คือ การเห็นชอบขอบเขตและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเปิดรับคำของบประมาณในปีงบประมาณ 2567 โดยจะเป็นปีแรกที่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เปิดรับคำของบประมาณโครงการดังกล่าว รวมถึงเห็นชอบการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจะต้องมีมิติของการเพิ่มศักยภาพหรือพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับแผนด้าน ววน.ของประเทศ เพื่อให้สามารถยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของสังคม รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาประเทศ และการต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ โดยประธาน กสว. เสนอว่าควรมีผู้แทนของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร สาธารณสุข อุตสาหกรรม ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย 

ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. 2566-2570 ของกองทุน ววน. ของประเทศ ฉบับทบทวน สำหรับปีงบประมาณ 2567 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของกองทุนฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับศักยภาพและขับเคลื่อนระบบ ววน. อย่างมีส่วนร่วม ส่งมอบงานให้เป็นที่ประจักษ์ได้ตามเป้าหมาย ตอบสนองต่อโจทย์และความท้าทายของบริบทประเทศและบริบทโลก

ประธาน กสว. ระบุว่า.. แผนดังกล่าวจะเป็นแผนที่ท้าทายที่จะนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและการดำเนินงานตามเป้าหมาย จึงขอให้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันยกร่างแผนด้าน ววน. เพื่อให้เห็นว่าเป็นแผนของประเทศอย่างแท้จริง โดยมีจุดร่วมคือเป้าหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นว่าควรเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยภายใต้แผนงานต่าง ๆ รวมถึงการต่อยอดความสำเร็จ เติมเต็มจุดอ่อนของแผนและประเด็นในรอบนี้

พร้อมกันนี้ กสว. ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 2571-2575 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก รวมถึงตอบสนองบริบทความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาคส่วนต่าง ๆ และความต้องการเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ยังให้เน้นแผนในส่วนของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนมากขึ้น และแผนด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องชัดขึ้นในแผนฉบับถัดไป ก่อนขออนุมัติต่อที่ประชุม ครม. ในเดือนมิถุนายน 2569 ต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...