วช. จับมือ 2 หน่วยงาน ส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการภาคเหนือ ...

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “ sPace ” คุณภาพสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ให้แก่.. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ร่วมส่งมอบเท้าเทียมไดนามิก “sPace” ให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัย วช. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และตัวแทนผู้พิการ เข้าร่วมในพิธี 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว. พ.ศ. 2563 - 2570 ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติโดยหนึ่งในเป้าประสงค์ที่สำคัญคือการวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ที่เกิดขึ้นในสังคมดังนั้นโครงการนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “ืsPace ” ดังกล่าวจึงตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้พิการ ให้ได้รับโอกาสในการนำนวัตกรรมที่กล่าวมา มีความปลอดภัย และได้รับมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งในภาคระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ที่จะช่วยทำให้คุณภาพการชีวิตของผู้พิการได้ยกระดับขึ้น และเพื่อเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ วช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “sPace” คุณภาพสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อมอบให้กับผู้พิการโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสได้เข้าถึงนวัตกรรมที่ทันสมัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์เป็นวัสดุที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยมีประสิทธิภาพ เทียบเท่าสากล และเหมาะสมกับลักษณะของผู้พิการแต่ละรายโดย วช. ได้มอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก “ sPace ” ทั่วประเทศ จำนวน 200 ชุด โดยมอบให้โรงพยาบาลในกรุงเทพ 5 โรงพยาบาล และโรงพยาบาลในต่างจังหวัดได้แก่ ภาคใต้ 7 จังหวัด ภาคเหนือ 2 จังหวัด ภาคอีสาน 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 17 โรงพยาบาล ซึ่งเท้าเทียมไดนามิกเอสเพสจะผลิตโดยบริษัท มุทา จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการผลิตและจดแจ้งผลิตภัณฑ์เท้าเทียมไดนามิกกับ อย. สำหรับเท้าเทียมไดนามิก ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 และผ่านการทดสอบตามมาตรการสากล ISO 10328 จากประเทศเยอรมนี และทำการทดลองทางด้านทางด้านคลินิกโดยโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถรับ Feedback ของผู้พิการที่ได้รับเท้าเทียมไดนามิกในโครงการนี้ด้วยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินผลในประเด็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการออกแบบตามความเหมาะสมต่อไป


ทั้งนี้ มีตัวแทนผู้พิการเข้าร่วมงานจำนวน 5 คน ที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย คุณอนุพล เพชรพนารักษ์ , คุณสุรศักดิ์ เม็งขาว , คุณสุธี ขาวสอาด , คุณกรรณิการ์ ไชยทา , คุณมงคล ศรีบุญเรือง ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’