เอส แอนด์ พี ร่วมกับ สอศ. จัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย (ระดับประเทศ) เฟ้นหาสุดยอดฝีมือดี ด้านการทำอาหารไทย เพื่อสนับสนุนกำลังคนระดับอาชีวศึกษา สู่ตลาดแรงงานระดับสากล ...

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานแถลงข่าว “ การแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ” เฟ้นหาสุดยอดฝีมือนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ด้านการทำอาหารไทย (ประเภท อาหารสำรับไทย) ระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 230,000 บาท พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท เอส แอนด์ พี เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาหารไทย ของนักเรียนอาชีวศึกษา และสนับสนุนกำลังคนระดับอาชีวะสู่ตลาดแรงงานระดับสากล อีกทั้งอาหารไทยยังเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมระดับโลก พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับสากลต่อไป

คุณวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า.. ความร่วมมือระหว่างเอส แอนด์ พี กับ สอศ. ในการจัดโครงการ “การแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย” ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน คือเพื่อร่วมพัฒนาทักษะแรงงานวิชาชีพในการประกอบอาหารไทย ให้เพียงพอและมีศักยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมทางด้านอาหารที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย ให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล พร้อมกับผลักดันให้อาหารไทยกลายเป็น ซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึง ปีนี้ เอส แอนด์ พี ของเราก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังคงตั้งเป้าหมายเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เรามีร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องใช้พนักงานครัวไทยกว่า 800 คน ดังนั้นเราอยากเฟ้นหานักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถในการทำอาหารมาเป็น “ สุดยอดฝีมืออาหารไทย ” เข้ามาร่วมงาน มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ เอส แอนด์ พี ด้วยความภาคภูมิใจ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า.. การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ภาคเอกชน อย่าง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้แสดงจุดรวมในการเป็นพลังเพื่อพัฒนาประเทศ ระหว่างภาคเอกชนกับอาชีวศึกษา  ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถ ทักษะการประกอบอาหารไทย มาใช้ในการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพการประกอบอาหารไทย อันจะนำไปสู่การยกระดับทักษะฝืมือ สู่มาตรฐานวิชาชีพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพด้านการประกอบอาหารไทย ที่ สอศ. เรามีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเชฟอาหารไทย ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า.. “ ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี ของเอส แอนด์ พี ปัจจัยแห่งความสำเร็จและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน คือ “ บุคลากร ” โดย S&P มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำคัญ คือ เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยการสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในประกอบธุรกิจอาหาร รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต การให้ความรู้ด้านโภชนาการและการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดี มีโภชนาการครบถ้วน จะช่วยให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริษัทฯ 

ยังมีเป้าหมายที่ 2 การยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีโดยตรงจากเกษตรกร ที่มาจากแหล่งวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเรายังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเกษตรกรเพื่อร่วมกันพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญคือ เป้าหมายที่ 17 สร้างพลังแห่งความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยความร่วมมือในการยกระดับการศึกษาร่วมกับพันธมิตรที่ดีอย่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเราเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และสร้างความภูมิใจในตนเองให้แก่เยาวชน โดยS&P มุ่งหวังจะเป็น “ ครัวของคนไทย ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพคนไทย  ด้วยการบริโภคอาหารที่มีโภชนาการที่ครบถ้วน ลดความหิวโหย และการส่งมอบอาหารที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี ส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น เพื่อเป็นพลังให้แก่คนในสังคมไทยต่อไป ” 


การแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย จะเปิดรับสมัครนักเรียนในระบบ หรือระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาเชฟอาหารไทย ระหว่างวันที่ 1-15 มิ.ย. 2566 ซึ่งจะเริ่มต้นแข่งขันระดับจังหวัดไปจนถึงระดับชาติ โดยระดับชาติจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ในวันที่ 7 กันยายน 2566 สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดได้ทาง www.vec.go.th ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...