วช. เปิดบ้าน ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 (NRCT Open House 2023) พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง ...

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม (NRCT Open House 2023) ด้านสังคมและความมั่นคง โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม และกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบ onsite ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ อาคาร วช.1 และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom การถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม (NRCT Open House 2023) ระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2566 ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สอง ในด้านสังคมและความมั่นคง กรอบการสนับสนุนการวิจัยด้านสังคมและความมั่นคง ได้มองถึงประเด็นโจทย์การวิจัยและความท้าทาย สถานการณ์ภาคแรงงานในภาพรวมของปี 2565 มีการขยายตัวมากขึ้นในภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ แต่ในภาคเกษตรกรรมยังคงหดตัวเนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัย รวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ในมิติต่างๆ ทั้งมิติแรงงาน การจ้างงาน อัตราการว่างงาน ปัญหาหนี้สินครัวเรือน มิติการเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ มิติการส่งเสริมพฤติกรรมดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งรวมไปถึง อัตราของคดีอาชญากรรมที่ลดลง อุบัติเหตุจราจรทางบกและความปลอดภัยทางถนน โดยการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นชุดข้อมูลที่ต้องการข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในปี 2567 มีประเด็นการวิจัยของด้านสังคมและความมั่นคงใน 7 โจทย์วิจัยดังนี้ 1) การพัฒนาสังคมคุณธรรม 2) การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 3) สังคมไทยไร้ความรุนแรง 4) ความปลอดภัยทางถนน 5) มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ 6) การวิจัยและต่อยอดงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม 7) การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโจทย์ท้าทายที่มีความสำคัญของแผนงาน ววน. ที่จะขับเคลื่อนภายใต้กรอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 – 2570 ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกในประเด็นต่างๆ ทาง วช. มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการวิจัยในด้านสังคมและความมั่นคงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด สามารถบรรลุตามเป้าหมาย และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ถัดมา เป็นการเสวนาเรื่อง “ แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2567 ” มีผู้ร่วมเสวนาและประเด็นเสวนา ดังนี้.. ประเด็น “ ด้านมนุษยศาสตร์ และการศึกษา ” โดย ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ประเด็น “ ด้านสังคมไทยไร้ความรุนแรง ” โดย ศ. นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ประเด็น “ ด้านสังคมคุณธรรมและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ” โดย คุณวัลลภ นาคบัว ประเด็น “ ด้านความปลอดภัยทางถนน ” โดย ศ. นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล และประเด็น “ ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบ “ NRIIS ” โดย คุณเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ คุณศยามล ไชยปุรณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และ “ การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ” ในหัวข้อ “ ภาพรวมผลสำเร็จจากผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง ” โดย คุณสตตกมล เกียรติพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 วช. นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ประเด็น “ การศึกษา ” และ โครงการวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาการศึกษาและกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของประเทศไทย ” รศ. ดร.นัทธนัย ประสานนาม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเด็น “ มนุษยศาสตร์ ”  และ  โครงการวิจัย เรื่อง “ เควียร์ อำนาจอ่อน แรงงาน และการแปล : หลังม่าน วาย ในฐานะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับชาติ/ข้ามชาติ ” รศ. ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเด็น “ สังคมคุณธรรมและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ” และ โครงการวิจัย เรื่อง “ การปรับเปลี่ยนคุณธรรมในสังคมไทยท่ามกลางกระแสสังคมคาร์บอนต่ำ ” ดร.นรบดี สาละธรรม กรมทางหลวงชนบท ประเด็น “ ความปลอดภัยทางถนน ” และ  โครงการวิจัย เรื่อง “ การคาดการณ์อุบัติเหตุในขณะใช้ถนนร่วมกัน (Prediction of Road Crash Event) ” ผศ.สุรชัย เอกพลากร   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็น “ ศิลปกรรมศาสตร์ ” และ  โครงการวิจัย เรื่อง “ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ร่องลึกด้วยแผ่นอะคริลิค ” ซึ่งกิจกรรมการเสวนาในวันนี้จะนำไปสู่แนวคิดในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้กับนักวิจัย และผู้ที่สนใจ ได้เห็นภาพของกรอบการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคงในประเด็นต่าง ๆ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของ วช. (NRCT Open House 2023) มีประเด็นการชี้แจงกรอบการวิจัยที่น่าสนใจ 9 ด้าน ในระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2566   ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับอาเซียน 2) ด้านสังคมและความมั่นคง 3) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 4) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย 5) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และ 9) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ซึ่งการชี้แจงกรอบการวิจัย ทั้ง 9 ด้าน นั้น จะทำให้นักวิจัยได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญไปสู่การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยในอนาคต ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...